Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

APVV projekt riešený UCM vyhodnotený ako vynikajúci

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila brožúru o ukončených projektoch APVV s vynikajúcou úrovňou v r. 2018: https://www.apvv.sk/buxus/docs/flipbook/publikacia-2018-sk/index.html

V skupine humanitných vied bol takto vyhodnotený projekt APVV-0379-12 "Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človek", ktorého zodpovedným riešiteľom bol prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Centrum pre bioetiku na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM - https://centreforbioethics.sk/ sa dlhodobo venuje  štúdiu etických otázok spojených s dopadmi moderných technológií na človeka a ľudskú spoločnosť. 

V súčasnosti sa rieši v poradí už tretí projekt APVV-17-0064 (2018-22), ktorý je zameraný na problematiku trans- a post-humanizmu.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 23.7.2020
Dátum aktualizácie: 31.7.2020