Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Výzva MŠVVaŠ SR – projekt OP Ľudské zdroje

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje) vyhlásilo dňa 31.5.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania" s kódom výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01.

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú aj verejné vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“).

Jedná sa o otvorený typ výzvy.
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 30.06.2021
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 30.07.2021.

Detailné informácie nájdete TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 1.6.2021