Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Štipendiá Národného štipendijného programu SR

Národný štipendijný program SR je program na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila Program schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Štipendiá Národného štipendijného programu SR sú financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov Európskej únie z mechanizmu NextGenerationEU v rámci Investície: „Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí“ Komponentu: „Lákanie a udržanie talentov“ Plánu obnovy a odolnosti SR.

Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl a výskumných organizácií na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti) v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Podrobnejšie informácie o NŠP nájdete → TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu UCM
Dátum vloženia: 24.1.2023