Časté otázky (FAQ)

Časté otázky (FAQ)

Aké podmienky musí záujemca spĺňať?
Podmienkou je vek od 9 do 14 rokov.

Ako sa môže záujemca prihlásiť na DUCM?
Zaslaním riadne vyplnenej originál podpísanej prihlášky zákonným zástupcom.

Adresa na zaslanie prihlášky:
UCM v Trnave
Oddelenie práce s verejnosťou
Nám. J.Herdu 2
917 01 Trnava

Ak nesprávne vyplním prihlášku?
Po zaslaní nedostatočne vyplnenej a vlastnoručne podpísanej prihlášky budete kontaktovaný o jej doplnenie.

Čo ak má moje dieťa špeciálne požiadavky na starostlivosť?
Ak si vyžaduje zdravotný stav dieťaťa zvláštnu pozornosť (alergia, diabetes, epilepsia, astma, autizmus, užívanie liekov, zvláštna opatrnosť, obmedzenia v strave a iné) alebo rodič uvedie konkrétne prekážky a obmedzenia v zdravotnom stave dieťaťa, ktoré by mohli narušiť priebeh programu DUCM, organizačný výbor má právo posúdiť obmedzenia v spolupráci s posúdením lekárov a dieťa vyradiť zo zoznamu účastníkov na DUCM ako bolo rozhodnuté na zasadaniach organizačného výboru. Ak rodič vedome zatají skutočnosť a organizačný výbor toto zistí v priebehu organizovania DUCM, má právo organizačný výbor vylúčiť účastníka z DUCM.

Termín, do ktorého je potrebné zaslať vyplnenú záväznú prihlášku s požadovanými dokladmi uvedenými v prihláške?
V prihláške je uvedený termín podávania prihlášok pre 7. ročník  DUCM 2019 do 15. mája 2019.

Môže byť termín na podanie prihlášky na DUCM predĺžený?
Áno, ak tak rozhodne organizačný výbor DUCM. Následne bude termín zverejnený.

Musím chodiť každé ráno odovzdať a poobede dieťa vyzdvihnúť?
Ráno je potrebné priniesť dieťa na cca 7.30 hod.
Poobede si ho môžete prísť vyzdvihnúť o cca 15.30 hod.
Ak chcete aby dieťa chodilo domov samostatne, bez sprievodu dospelej zodpovednej osoby, je potrebné prvý deň podpísať súhlas.

Je možné uplatniť rekreačný poukaz na preplatenie  účasti dieťaťa na DUCM?
Áno, je možné uplatniť príspevok na rekreáciu v zmysle §152a ods 1 Zákonníka práce (zamestnanci UCM – upravené i v Metodickom usmernení kvestora z 5.2.2019).
Oddelenie ekonomických činností UCM vystaví faktúru o zaplatení finančného poplatku za účasť dieťaťa na DUCM. V adrese faktúry bude uvedené meno, priezvisko a adresa, ktorú musia zákonní zástupcovia mailom nahlásiť na kontaktnú adresu organizátora (jana.stefankovajohn(zav.)doeucm.sk). Faktúra musí byť vystavená na osobu, ktorá si bude preplatenie uplatňovať.
Ak osobu, ktorá má byť uvedená na faktúre ako adresát do termínu konania DUCM nenahlásite, faktúra nebude vystavená.

Prečo bolo 30. 4. 2019 uzatvorené prijímanie prihlášok?
Nakoľko sa do dnešného dňa, t. j. 30.4.2019 prihlásilo dostatočné množstvo detí a naplnil sa plánovaný počet prihlášok, všetky ďalšie prihlášky už budú zaradené „pod čiaru“ a deti budú zaradení ako náhradníci. V prípade uvoľnenia sa miesta budú v poradí, v akom prišli,  prihlášky posúvané a prípadne zaradené na DUCM.
Informáciu, či sú deti prijaté na DUCM, príp. zaradené ako náhradníci, obdržíte mailom do 10.5.2019.