Centrum duchovných služieb

Centrum duchovných služieb (CDS) je celouniverzitné špeciálne pracovisko zamerané na poskytovanie duchovnej, pastoračnej a ďalšej starostlivosti členom akademickej obce UCM v Trnave.
Poslaním CDS je poskytovanie služieb súvisiacich s náboženskými a v širších súvislostiach so všetkými duchovnými aspektami individuálneho aj spoločenského jestvovania, vrátane meditácií, teologických otázok, medzináboženského dialógu, ekuménie, sociálnych služieb cirkví, poradenstva, aktuálnych otázok duchovného jestvovania v období súčasných spoločenských zmien.

Medzi hlavné ciele CDS patrí predovšetkým:

  1. vnášať duchovnú kultúru do života akademickej obce,
  2. formovať duchovný život študentov a ostatných pedagogických aj nepedagogických zamestnancov UCM v Trnave,
  3. ponúkať študentom a zamestnancom priestor, kde môžu slobodne prísť a rásť vo viere, v osobných priateľstvách,
  4. vytvárať predpoklady na zmysluplné a aktívne využívanie voľného času študentov a zamestnancov UCM v Trnave,
  5. vytvárať priestor a poskytovať možnosti osobnostného rozvoja a stretania sa študentov a zamestnancov UCM v Trnave.

CDS podlieha prorektorovi pre vzdelávanie UCM. CDS vedie manažér CDS, ktorý riadi všetky procesy a úlohy dané centru štatútom. Okrem manažéra sú súčasťou CDS dvaja koordinátori, ktorých riadi manažér CDS. Manažér a koordinátori CDS sú reprezentantmi CDS a verejne tlmočia jeho myšlienky, aktivity a hodnoty. Vždy pritom dbajú na dobré meno CDS. Koordinátori CDS sú dobrovoľníci, jeden z radov zamestnaneckej časti UCM v Trnave a druhý koordinátor je dobrovoľník z radov študentov. Koordinátori sa podieľajú na organizovaní chodu CDS a jeho aktivít.

Kontakt na manažéra CDS:
doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.
juraj.sedlacekjohn(zav.)doeucm.sk
 
Písomný kontakt na CDS:
Centrum duchovných služieb Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Bučianska 4/A, 917 01 Trnava