Centrum informačných zdrojov

Vedenie:

Ing. Rudolf Husovič, PhD.
vedúci oddelenia a zodpovedná osoba
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť č. UK 4
Telefón: 033 5565 155
E-mail: rudolf.husovicjohn(zav.)doeucm.sk

Pracovníčky:

Referát pre informačné služby:

Mgr. Mariana Behúlová
referent informačných služieb
(evidencia publikačnej činnosti)
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 2
Telefón: 033 5565 137
E-mail: mariana.behulovajohn(zav.)doeucm.sk

Mária Dobišová
referent informačných služieb
(evidencia publikačnej činnosti, evidencia umeleckej činnosti)

Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 2
Telefón: 033 5565 137
E-mail: maria.dobisovajohn(zav.)doeucm.sk

Referát pre knižničné služby:

Monika Pavelková
referent knižničných služieb
(akvizícia a katalogizácia)
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 3
Telefón: 033 5565 135
E-mail: monika.pavelkovajohn(zav.)doeucm.sk

Soňa Michaličková
referent knižničných služieb
(výpožičné služby, ochrana fondov, správa periodík)
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, výpožičky UK
Telefón: 033 5565 187
E-mail: sona.michalickovajohn(zav.)doeucm.sk

Miroslava Uhríková
referent knižničných služieb
(výpožičné služby, MVS, MMVS)
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, výpožičky UK
Telefón: 033 5565 187
E-mail: miroslava.uhrikovajohn(zav.)doeucm.sk

Referát pre vydavateľské služby:

Ing. Katarína Janečková
referent vydavateľských služieb
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 1
Telefón: 033 5565 140
E-mail: katarina.janeckovajohn(zav.)doeucm.sk

Centrum informačných zdrojov vykonáva najmä túto agendu:
a) poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedeckopedagogickým pracovníkom a študentom univerzity ako aj ďalšej odbornej verejnosti;
b) získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov na úrovni zodpovedajúcej súčasným vedeckým poznatkom;
c) prostredníctvom najnovších informačných prostriedkov poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby a podporuje zvyšovanie úrovne používateľov informatickou prípravou;
d) bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov, učiteľov, doktorandov a tvorivých pracovníkov univerzity;
e) spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity (bibliografická registrácia publikácií, BIREP);
f) organizačno-technická podpora autorov pri príprave jednotlivých publikácií do vydavateľstva;
g) koordinovanie spolupráce s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou;
h) spracovanie licenčných zmlúv s autorom a zmlúv s vydavateľstvami a tlačiarňami a preveruje tvorbu ceny vydávaných diel z hľadiska maximálnej efektívnosti a aktuálnych možností univerzity;
i) v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky;
j) zabezpečuje výkon funkcie zodpovednej osoby poverenej plnením činností súvisiacich s ochranou osobných údajov;
k) poskytuje informácie a poradenstvo zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona o OOÚ1, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov;
l) monitoruje súlad ochrany osobných údajov so zákonom OOÚ, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane
rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov;
m) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42 zákon o OOÚ;
n) kontrola správnosti a úplnosti registra študentov UCM v AIS;
o) zabezpečovanie požadovaných podmienok pre štandardný kolobeh procesov evidencie štúdia, prijímacieho konania, študijných programov a ubytovania v AIS;
p) vykonávanie monitoringu procesov v AIS a navrhovanie ich optimalizácie;
q) spracovávanie podkladov a analýz s údajmi v AIS pre vedenie fakúlt a univerzity;
r) testovanie jednotlivých modulov AIS;
s) zabezpečovanie dokumentácie procesov v AIS;
t) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

1 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov