Centrum pre bioetiku

Centrum pre bioetiku bolo zriadené v júni 2008 pri Katedre filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ako vedecko-výskumné a pedagogické pracovisko s multidisciplinárnym a pluralitným prístupom k bioetickej problematike. Zaoberá sa aktuálnymi bioetickými otázkami, ktoré rieši v rámci grantových schém a širšej národnej i medzinárodnej spolupráce. Cieľom Centra pre bioetiku je:

  • vybudovať sieť odborníkov, ktorí sa venujú bioetickej problematike z rôznych uhlov pohľadu (filozofického, právneho, lekárskeho, prírodovedného, politologického, sociálneho, občianskeho a pod.),
  • pripraviť a realizovať špecializované kurzy s bioetickou problematikou pre učiteľov stredných škôl (výchova k občianstvu) v rámci vzdelávania dospelých,
  • pripraviť a realizovať špecializované kurzy s bioetickou problematikou pre pracovníkov zdravotníctva v rámci vzdelávania dospelých,
  • zapojiť sa do riešenia domácich vedecko-výskumných a pedagogických projektov v rámci grantových agentúr APVV, VEGA, KEGA,
  • zapojiť sa do riešenia medzinárodných vedecko-výskumných a pedagogických projektov s bioetickou problematikou, napr. v rámci rámcových projektov EÚ,
  • spolupracovať s Etickou komisiou Ministerstva zdravotníctva SR, s Komisiou pre biologickú bezpečnosť Ministerstva životného prostredia SR a s UNESCO bioetickou komisiou pri Ministerstve zahraničných vecí SR.