Centrum služieb pre podporu vedy, výskumu a umeleckej činnosti

UCM s cieľom podpory vedecko-výskumných  a umeleckých aktivít zamestnancov a študentov, predovšetkým doktorandov, má vytvorený referát pre ich podporu a poskytovanie služieb. Zámerom univerzity je vytvoriť systémový prístup v oblasti prepájania dopytu a  ponuky poznatkov v rámci univerzity, ale aj podporovať sprostredkovanie služby pre efektívne odborné napredovanie jednotlivcov aj pracovných tímov.

Zámerom univerzity je vytvoriť systémový prístup v oblasti prepájania dopytu a ponuky poznatkov v rámci univerzity, ale aj podporovať sprostredkovanie služby pre efektívne odborné napredovanie jednotlivcov aj pracovných tímov.

Odborný referát zastrešuje aktivity, ktoré vyžadujú centralizované riadenie podporných činností pre projekty či kariérny rast. Do jeho portfólia patria:

  • vyhľadávanie, zber a diseminácia informácií o projektových výzvach, štipendiách, zaujímavých kurzoch či konferenciách v rámci univerzity,
  • podporné činnosti pre implementáciu rodovej rovnosti, popularizácie vedy, zviditeľňovanie osobností vedy či umenia a pod.,
  • poradenstvo v otázkach duševného vlastníctva a transferu poznatkov do praxe,
  • podporné aktivity pre odborné konferencie a iné odborné, príp. odborno-popularizačné podujatia typu workshop, seminár, kolokvium apod. organizované univerzitou.

Aktuálne informácie a ponuky

Výzvy pre podávanie projektov

Transfer poznatkov a technológií do praxe

Rovnosť príležitostí vo vede

Podpora doktorandov

Odborové komisie UCM