ČO študovať na UCM? Bakalárske študijné programy na UCM

Bakalársky študijný program (študijný program prvého stupňa) - zameriava sa na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia. Profesijne orientované bakalárske študijné programy sa zameriavajú na zvládnutie použitia týchto poznatkov pri výkone povolania. Akademicky orientované bakalárske študijné programy sa zameriavajú na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa.
 
Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre bakalársky študijný program je tri akademické roky alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre bakalársky študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia
a) tri akademické roky je 180 kreditov,
b) štyri akademické roky je 240 kreditov.
 
Záverečnou prácou pri štúdiu podľa bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca.
Absolventi bakalárskeho študijného programu získajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a udeľuje sa im akademický titul „bakalár" (v skratke „Bc.").
 
Prehľad – ponuka bakalárskych študijných programov (aktualizované 28.11.2022)