ČO študovať na UCM? Doktorandské študijné programy na UCM

Doktorandský študijný program (študijný program tretieho stupňa)  -  zameriava sa na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia.
 
Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program
a) v dennej forme štúdia je tri alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1.tri akademické roky je 180 kreditov,
2.štyri akademické roky je 240 kreditov,
b) v externej forme štúdia je štyri alebo päť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia
1. štyri akademické roky je 180 kreditov,
2. päť akademických rokov je 240 kreditov.
 
Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky (patrí medzi štátne skúšky) a obhajoba záverečnou práce -  dizertačnej práce.
 
Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a udeľuje sa im  akademický titul „doktor" („philosophiae doctor", v skratke „PhD.", ktorý sa  uvádza za menom).
 
Prehľad – ponuka doktorandských  študijných programov (aktualizované k 1.9.2022)