ČO študovať na UCM? Magisterské študijné programy na UCM

Magisterský študijný program (študijný program druhého stupňa) - zameriava sa na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, techniky alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu.
 
Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre študijný program druhého stupňa je jeden, dva alebo tri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program druhého stupňa so štandardnou dĺžkou štúdia
1. jeden akademický rok je 60 kreditov,
2. dva akademické roky je 120 kreditov,
3. tri akademické roky je 180 kreditov,
 
Záverečnou prácou pri štúdiu podľa študijného programu druhého stupňa je diplomová práca.
Absolventi študijného programu druhého stupňa získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a udeľuje sa im akademický titul „magister" (v skratke „Mgr.").
 
Prehľad – ponuka magisterských študijných programov (aktualizované k 1.9.2022)