Ďalšie ocenenia

Rektorát

Mgr. Darina Kráľová - riaditeľka Univerzitnej knižnice UCM v Trnave bola  v roku 2017 ocenená Pamätnou medailou TTSK za prínos v oblasti kultúry.

Fakulta prírodných vied

prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc. - menovanie za predsedníčku „ad hoc“ komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác na 5-ročné funkčné obdobie v odbore vedy a techniky: biofyzika (aj pre lekárske, farnaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a chemické vedy) - 010303

Doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD., mimoriadny profesor – pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja, udelená v roku 2013 za ochranu a zveľaďovanie životného prostredia na Slovensku.

Doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD. – zlatá medaila (1. miesto), 62. Medzinárodný veľtrh vynálezcov IENA 2010, 30.10.2010, Norimberg, Nemecko.

Doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. – cena rektora UCM v Trnave (2016) za výnimočnú publikačnú činnosť v zahraničných a domácich vedeckých časopisoch a za cenné vedecké výsledky.

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

MUDr. Andrej Klepanec, Ph. D., MPH, EBIR - Cena ministerky zdravotníctva udelená v roku 2019, víťaz v kategórii LEKÁR.