Ďalšie správy o vybraných oblastiach činnosti

Správy o vybraných oblastiach činnosti a aktivít univerzity vypracovávajú prorektori UCM, príp. vedúci zamestnanci univerzity a predkladajú ich na rokovanie do grémií UCM.
Dostupnosť je nastavená pre určený vybraný okruh zamestnancov.
Úložisko (sharepoint) správ - archív Kancelárie rektora UCM.

 • Správa Komisie pre rodovú rovnosť na UCM, 2023 (26.9.2023)
 • Metodika vytvárania stratégie UCM pre udržateľný rozvoj (UR) a predbežné ciele UR (26.9.2023)
 • Periodické hodnotenie VVUČ zamestnancov UCM za obdobie 2020-2026 - SPOLOČENSKÝ VÝZNAM (4.- 5.9.2023)
 • Dlhodobá výskumno-vývojová stratégia 2023-2030 (4.- 5.9.2023)
 • Strategický plán pre prenos poznatkov na UCM (4.- 5.9.2023)
 • Komunikačná stratégia UCM (20.6.2023)
 • Štatistika prijímacieho konania (16.5.2023)
 • Správa o rodovej rovnosti, vyhodnotenie dotazníka (21.3.2023)
 • Správa o edičnej činnosti na UCM (21.2.2023)
 • Interný audit organizácie doktorandského štúdia na UCM v AR 2021/2022 (2/2023)
 • Zhrnutie a zhodnotenie výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti zamestnancov UCM za obdobie 2014-2019 (24.1.2023)
 • Plnenie akčného plánu DZ UCM 2021-2026 (6.12.2022)
 • Predbežná hodnotiaca správa o VSK UCM, zosúlaďovaní a 1. periodickom hodnotení (12.9.2022)
 • Aktuálne informácie o medzinárodných aktivitách UCM (12.9.2022)
 • Akčný plán internacionalizácie na AR 2021/2022 (12.9.2022)
 • Správa z prvého periodického hodnotenia študijných programov a odborov habilitačného konania a inauguračného konania na UCM , 2022 (8.11.2022)
 • Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti zamestnancov UCM za 2014-2019 (7/2022), zhrnutie a zhodnotenie procesu (12.9. 2022)
 • Internacionalizácia UCM 2022 (6/2022,  dostupné - sharepoint) – kontrola plnenia akčného plánu (14.6.2022)
 • Informácia o vybraných prebiehajúcich projektoch (14.6.2022)
 • Priebežná správa o doktorandskom štúdiu (10.5.2022)
 • Správa o stave zosúlaďovania študijných programov univerzity (12.4.2022)
 • Aktuálny stav realizácie projektov ERASMUS na UCM 2020 (11/2021)