Dotazník pre monitorovanie rodovej rovnosti na UCM (2-3/2023)

Dotazník pre monitorovanie rodovej rovnosti na UCM

UCM v Trnave pod gesciou prorektorky pre vedy a výskum doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD.  v čase od 13.2. – 1.3.2023 realizovala prieskum s názvom „Dotazník pre monitorovanie rodovej rovnosti na UCM“, medzi študentami a študentkami na všetkých stupňoch štúdia a zamestnancami a  zamestnankyňami všetkých súčastí UCM.
Dotazník obsahoval 19 otázok a mal za cieľ analyzovať povedomie respondentov a respondentiek o otázkach týkajúcich sa princípu rodovej rovnosti a osobných skúsenostiach  s porušeniami princípov rodovej rovnosti na UCM. Časť otázok bola zameraná na prieskum informovanosti respondentiek a respondentov o stratégiách a mechanizmoch zabezpečovania rodovej rovnosti na UCM.
Potenciálni respondenti a respondentky boli prizvaní k prieskumu formou e-mailu.

Dotazník s  19 otázkami vyplnilo celkovo 717 osôb, z toho 480 žien, 252 mužov a 3 osoby svoje pohlavie neuviedli. Dotazník vyplňovali predovšetkým študentky a študenti (516 osôb). Z celkovo 297 zamestnankýň/zamestnancov, ktorí vyplnili dotazník, bol pomer akademických a neakademických zamestnancov (zamestnankýň) 5:1.
Z celkového počtu 322 respondentiek/respondentov s vysokoškolským vzdelaním, 18% (57) dosiahlo II. stupeň VŠ vzdelávania a 41% (131) III. stupeň. Z akademických zamestnancov/zamestnankýň odpovedalo 67 osôb na funkčnom mieste OA, 10 lektorov/lektoriek, 35 docentov/docentiek a 21 profesorov (profesoriek).

Výsledky boli prerokované v KR UCM dňa 21.3.2023. 

Bližšie informácie publikované v sekcii → Politika rodovej rovnosti → Realizované aktivityVyhodnotenie Dotazníka pre monitorovanie rodovej rovnosti na UCM