Etická komisia

Etická komisia UCM je stálym poradným orgánom rektora a je zriadená v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) Organizačného poriadku UCM. Etická komisia rokuje o porušeniach Etického kódexu UCM.

Etický kódex UCM v Trnave

Štatút Etickej komisie UCM v Trnave


Zloženie Etickej komisie UCM v Trnave:

Predseda:
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Členovia:
Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.
PhDr. Michal Lukáč, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.