Etická komisia

Etická komisia UCM je stálym poradným orgánom rektora a je zriadená v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) Organizačného poriadku UCM. Etická komisia rokuje o porušeniach Etického kódexu UCM.

Etický kódex UCM v Trnave

Štatút Etickej komisie UCM v Trnave


Zloženie Etickej komisie UCM v Trnave:

Predsedníčka:
prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

Členovia:
prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Mgr. Andrej Brník, PhD.
Ing. Viera Polášová
doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD.
Katarína Rafaela Repiská (študentka)