Etická komisia

Etická komisia UCM je stálym poradným orgánom rektora a je zriadená v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) Organizačného poriadku UCM. Etická komisia rokuje o porušeniach Etického kódexu UCM.

Etický kódex UCM v Trnave

Štatút Etickej komisie UCM v Trnave


Zloženie Etickej komisie UCM v Trnave:

Predseda:
JUDr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.

Členovia:
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
PhDr. Sabína Gáliková Tolnaiová, PhD.