Excelentné vedecké tímy

V roku 2020 boli na UCM založené excelentné tímy, ktoré slúžia na identifikáciu vedecko-výskumného potenciálu, kvality, lepšiu podporu vedy a výskumu a na lepšiu prezentáciu výstupov tvorivej činnosti. Snahou vedenia univerzity a fakúlt je podporiť vytváranie excelentných vedeckých tímov v jednotlivých oblastiach výskumu. V súčasnosti sú na UCM vytvorené nasledovné tímy (Zdroj: Výročná správa o činnosti UCM v Trnave za rok 2020):

Názov tímu: NOVÉ NANOMAGNETICKÉ MATERIÁLY
Rezidencia: Fakulta prírodných vied UCM
Oblasť výskumu: prírodné vedy, anorganická chémia, magnetochémia/magnetofyzika
Zloženie tímu:

prof. Ing. Roman Boča, DrSc., h-index = 40
doc. RNDr. Ján Titiš, PhD., h-index = 20
doc. Ing. Dušan Valigura, PhD., h-index = 19
RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD., h-index = 13

Viac o charaktere výskumu, významných výsledkoch a ich využiteľnosti TU.

Názov tímu: NOVÉ APLIKÁCIE BIOTECHNOLÓGIÍ
Rezidencia: Fakulta prírodných vied UCM
Oblasť výskumu: prírodné vedy, biotechnológie
Zloženie tímu:

prof. RNDr. Ján Kraic, PhD., h-index = 10
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD., h-index = 10
doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD., h-index = 7
doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD., h-index = 6
RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., h-index = 6

Viac o charaktere výskumu, významných výsledkoch a ich využiteľnosti TU.

Názov tímu: MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA
Rezidencia: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Oblasť výskumu: spoločenské vedy
Zloženie tímu:

prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., h-index = 3
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., h-index = 4
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD, h-index = 3
doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., h-index = 3
doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., h-index = 4

Viac o charaktere výskumu, významných výsledkoch a ich využiteľnosti TU.

Názov tímu: INOVATÍVNE KOMUNIKAČNÉ STRATÉGIE, EKOINOVÁCIE A SPOTREBITEĽSKÉ SPRÁVANIE
Rezidencia: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Oblasť výskumu:  spoločenské vedy
Zloženie tímu:

prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., HI WoS  = 8, Scopus = 7
prof. Ing. Alena Kusá, PhD., HI WoS  = 4, Scopus = 3
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., HI WoS  = 4, Scopus = 2
PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA, HI WoS  = 5, Scopus = 3

Viac o charaktere výskumu, významných výsledkoch a ich využiteľnosti TU.

Názov tímu: POLITICKÉ VEDY 21. STOROČIA
Rezidencia: Fakulta sociálnych vied UCM
Oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy
Zloženie tímu:

prof. Valeriu Mosneaga, DrSc.
doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., h-index = 2
doc. Karen Henderson, PhD., h-index= 3
Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D., h-index= 1
Mgr. Michal Garaj, PhD., , h-index= 1
PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

Viac o charaktere výskumu, významných výsledkoch a ich využiteľnosti TU.

Názov tímu: CHUDOBA AKO AKTUÁLNY SOCIÁLNY PROBLÉM
Rezidencia: Fakulta sociálnych vied UCM
Oblasť výskumu: sociálne vedy, sociálna práca, sociálne služby, sociálna politika
Zloženie tímu:

prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., h-index 1
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. h-index 2
PhDr. Darina Kubíčková, PhD., h-index 3
PhDr. Michal Imrovič, PhD. h-index 1
PhDr. Lenka  Machyniaková, PhD.

Viac o charaktere výskumu, významných výsledkoch a ich využiteľnosti TU.

Názov tímu: VEREJNÁ SPRÁVA
Rezidencia: Fakulta sociálnych vied UCM
Oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy
Zloženie tímu:

prof. Ing. Roman Horváth, PhD. (za UCM) , h-index 14
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., h-index 3
doc. PhDr. Andrea Čajková (Jankurová), PhD., h-index 2
JUDr. Bystrík Šramel, PhD., h-index 1
PhDr. Ján Machyniak, PhD. h-index 3
PhDr. Lukáš Cíbik, PhD., h-index 1
PhDr. Martin Švikruha, PhD., h-index 2

Viac o charaktere výskumu, významných výsledkoch a ich využiteľnosti TU.

Názov tímu: RESEARCH TEAM FOR MINORITY STUDIES AND CULTURE HERITAGE
Rezidencia: Filozofická fakulta UCM, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Katedra germanistiky, Katedra historických vied
Oblasť výskumu: etnolingvistika, etnológia, lingvistická antropológia, historická antropológia
Zloženie tímu:

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc., h-index 1
prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., h-index 5
prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., h-index 4
prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., h-index 1

Viac o charaktere výskumu, významných výsledkoch a ich využiteľnosti TU.

Názov tímu: TECHNOLÓGIE OCHRANY A OBNOVY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Rezidencia: Fakulta prírodných vied UCM
Oblasť výskumu: prírodné vedy, environmentálne inžinierstvo, environmentálna chémia, environmentálne biotechnológie
Zloženie tímu:

prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., h-index 15
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD., h-index 13
doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD., h-index 11
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD., h-index 10
RNDr. Anna Koprdová, PhD., h-index = 2

Viac o charaktere výskumu, významných výsledkoch a ich využiteľnosti TU.

Názov tímu: PRAKTICKÁ FILOZOFIA S DÔRAZOM NA BIOETIKU
Rezidencia: Filozofická fakulta UCM
Oblasť výskumu: filozofia, bioetika
Zloženie tímu:

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD., h- index WoS 6, h-index Scopus 6
prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., h-index WoS 3, H-index Scopus 3
doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. h- index WoS 2, h-index 2
Mgr. Juraj Odorčák, PhD., h- index WoS 3, h-index 2
Mgr. Tomáš Čana, PhD., h-index WoS 1, h-index 1
Mgr. Peter Fraňo, PhD., h- index WoS 2, h-index 2
Mgr. Mariusz Lucjan Pisarski, PhD., h-index 1

Viac o charaktere výskumu, významných výsledkoch a ich využiteľnosti TU.

Názov tímu: HISTORICKÉ VEDY V STREDOEURÓPSKOM KONTEXTE
Rezidencia: Filozofická fakulta UCM
Oblasť výskumu: história
Zloženie tímu:

prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., h- index WoS 2, h-index 4
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. , h- index WoS 5, h-index 5
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD., h- index WoS 6

Viac o charaktere výskumu, významných výsledkoch a ich využiteľnosti TU.

Okrem uvedených tímov, excelentné výsledky vo vede dosahujú aj ďalší zamestnanci UCM:
Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
doc. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, PhD.,
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
a iní.

Excelentné výsledky sa týkajú aj emeritných profesorov UCM:
prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
prof. Ing. Jozef Timko, DrSc.