Fakulta masmediálnej komunikácie UCM

Osobnosti vedy:

prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
prof. PhDr. Nataliya Panasenko, DrSc.

prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
prodekan pre vedu, výskum, kvalitu a zahraničné vzťahy

Prof. PhDr. Slavomír Gálik pôsobí na FMK UCM od r. 2004 externe a od r. 2007 interne kontinuálne. Vysokoškolské štúdium absolvoval v odbore filozofia na FF UK v Bratislave. Interné doktorandské štúdium, aj habilitačné konanie v odbore systematická filozofia absolvoval na FF TU v Trnave. Inauguroval v odbore etika na FF UKF v Nitre. Vedecko-pedagogicky tiež pôsobil na FF TU v Trnave, FF UKF v Nitre a na FF UMB v Banskej Bystrici.
V rámci vedeckej činnosti na FMK UCM sa venuje teoretickým problémom filozofie komunikácie a médií. Publikuje so zameraním na filozoficko-antropologické, epistemologické a kulturologické aspekty komunikácie a médií.
Je autorom a spoluautorom viacerých domácich i zahraničných vedeckých monografií, štúdií a článkov, hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom úspešných vedeckých projektov, členom domácich i zahraničných vedeckých spoločností, výborov konferencií, časopiseckých tímov (na FMK UCM vedecký výbor Communication Today), členom domácich vedeckých a odborových rád a Rady pre kvalitu na UCM v Trnave.
Ocenenia: Cena Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas v kategórií spoločenských vied, pozvané prednášky doma a v zahraničí.
Na FMK UCM vyučuje predmety filozofia 20. storočia a filozofia médií.
Zaujíma sa predovšetkým o digitálne médiá, osobitne internet a internetovú komunikáciu, zaoberá sa ich filozoficko-antropologickými, epistemologickými a filozoficko-kulturologickými aspektami. Zameriava sa na fenomén internetového kyberpriestoru ako životného sveta a existenciálnej dimenzie, tiež na problematiku informácií, poznania a pravdy, vzdelania a kultúry v digitálnej dobe.

Prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
vice dean for science, research, quality and foreign relations

Prof. Slavomír Gálik teaches at Faculty of Mass Media Communication University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava since year 2004 externally and since year 2007 internally. He graduated at the Faculty of Arts Comenius University in Bratislava. Internal doctoral studies, as well as habilitation in systematic philosophy, he graduated at the Faculty of Arts University of Trnava. Inaugurated in ethics at the Faculty of Arts University of Constantine the Philosopher in Nitra.
Within the framework of scientific work at the Faculty of Mass Media Communication UCM he is focused to the theoretical problems of communication and media philosophy. He publishes with a focus on the philosophical-anthropological, epistemological and cultural aspects of communication and media.
He is the author and co-author of several national and international scientific monographs, studies and articles, the principal investigator and co-founder of successful scientific projects, members of domestic and foreign scientific societies, conference committees, journal teams.
Awards: The Literary Fund Award for a three-year scientific citations in the categories of social sciences, invited lectures at home and abroad.
He teaches subjects: Philosophy of 20th century, Philosophy of media.
He is particularly interested in digital media, especially internet and internet communication, and deals with their philosophical-anthropological, epistemological and philosophical-cultural aspects. He focuses on the phenomenon of the internet cyberspace as a living world and existential dimension, also on the issue of information, knowledge and truth, education and culture in the digital age.

Prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
vice dean for science, research, quality and foreign relations

Professor Slavomír Gálik within the framework of science, research, publishing and pedagogical work at the Faculty of Mass Media Communication UCM is focused on the theoretical problems of communication and media philosophy. He is interested in philosophical-anthropological, epistemological and cultural aspects of communication and media.
Professor Gálik graduated at the Faculty of Arts Comenius University in Bratislava. Internal doctoral studies, as well as habilitation in systematic philosophy, he graduated at the Faculty of Arts University of Trnava. Inaugurated in ethics at the Faculty of Arts University of Constantine the Philosopher in Nitra.
Hi is vice dean for science, research, quality and foreign relations at the Faculty of Mass Media Communication UCM.
The Literary Fund Award for a three-year scientific citations in the categories of social sciences, invited lectures at home and abroad.
Field of current interest: He is particulary interested in digital media, especially internet and internet communication. He focuses on the phenomenon of the internet cyberspace as a living world and existential dimension, also on the issue of information, knowledge and truth, education and culture in the digital age.

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. sa špecializuje na problematiku masmediálnej komunikácie, ako aj na divadelné, filmové, rozhlasové a televízne umenie. Hodnosť profesora získal na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (2009) a titul doktor vied v odbore vedy o umení v Slovenskej akadémii vied (2003). Na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM pôsobí už od roku 2000, prednáša o duálnom systéme elektronických médií a o programovej vysielacej štruktúre. Vychádza pritom aj z praktických skúseností, ktoré získal na viacerých postoch v oblasti masmédií. V roku 1994 bol programovým riaditeľom Slovenskej televízie, v roku 1995 tam zavádzal vysielanie cez satelit, v rokoch 1996 a 1997 úspešne viedol projekt privatizácie 2. televízneho okruhu STV (TV Dovina), ktorý však vtedajšia Národná rada SR zastavila. Potom bol členom Rady STV a v rokoch 2006-2017 sa stal členom Rady pre vysielanie a retransmisiu, kde ho zvolili za svojho predsedu (2009-2017). Vedeckú činnosť rozvíjal už od ukončenia vysokoškolského vzdelania a nástupu na pracovisko v Slovenskej akadémii vied. Bol dlhoročným redaktorom vedeckého štvrťročníka Slovenské divadlo a v roku 1990 založil samostatné pracovisko Kabinet divadla a filmu SAV. Publikoval vedecké monografie, napríklad Kapitoly o hereckom umení (1994), Analýzy hereckej syntézy (1995), Slovenská absurdná dráma (2002), Aj dráma je len človek... (2003), Herecké techniky 20. storočia (2003), Jacques Copeau a jeho Starý holubník (2006), Milka Zimková, aktorka słowacka (2011). Je autorom stoviek príspevkov vo vedeckej a odbornej tlači, prijal pozvania na konferencie v Európe i zámorí. Sám sa koncepčne a organizačne zúčastnil na mnohých vedeckých konferenciách doma, okrem iného aj na konferencii FMK UCM Megatrendy a médiá, ktorá sa pravidelne koná v Smoleniciach. V roku 2004 pôsobil ako hosťujúci profesor Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle. Okrem UCM dlhšie obdobia bol zamestnaný aj na ďalších slovenských školách: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Univerzita Komenského v Bratislave. Od roku 1979 doteraz nepretržite pôsobí v Slovenskej akadémii vied ako vedúci vedecký pracovník, od roku 2018 riaditeľ Centra vied o umení SAV. Bol hlavným riešiteľom viacerých grantových úloh VEGA a APVV.

prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
Profesorka Jarmila Šalgovičová vyštudovala Fakultu obchodu VŠE v Bratislave a následne pracovala v oblasti stredoškolského vzdelávania v odvetví obchodu a služieb. V tomto období obhájila vedeckú hodnosť kandidátky vied v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky na Výskumnom ústave práce a sociálnych vecí v Bratislave, kde riešila problematiku merania vplyvu cenových zmien na zmeny v spotrebiteľskom správaní obyvateľov. Na akademickej pôde STU pôsobila od r. 1986 najskôr na celouniverzitných pracoviskách a neskôr na MTF STU v Trnave, kde bola garantkou študijného programu Kvalita produkcie. Zaviedla a prednášala rôzne predmety, najmä Marketing v manažérstve kvality, Monitorovanie a meranie spokojnosti zákazníkov a Normalizácia, certifikácia a posudzovanie zhody a ďalšie. V  tomto študijnom odbore získala titul docentky. Na FMK UCM v Trnave pôsobí od roku 2005, kde jej v roku 2011 bol udelený titul vysokoškolský profesor v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.
Jej vedecko-výskumná a publikačná činnosť napomáha rozvoju študijných programov, ktoré garantuje. Vedecká a odborná profilácia je orientovaná po celú dobu pôsobenia vo vysokoškolskom vzdelávacom a vedeckovýskumnom pôsobení na marketing a marketingovú komunikáciu ako v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania, tak aj v rovine praktickej aplikácie vo výrobnej a nevýrobnej sfére. Predmetom  vedeckého skúmania je hľadanie a nachádzanie súvislosti a prepojenia marketingovej koncepcie manažérstva s koncepciou manažérstva kvality pre prospech zákazníka, organizácie, ako aj pre spoločensky zodpovedný prístup k udržateľnému rozvoju. Aplikáciu procesne orientovaného marketingového manažérstva v spojení so zameraním sa na systémové zvyšovanie kvality nielen produkcie, ale aj manažérstva považuje za optimálne východisko a prístup k realizácii takto ponímanej manažérskej filozofie.
Počas svojho pôsobenia v akademickom prostredí bola zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou  viacerých domácich a medzinárodných vedeckých projektov. Tomu zodpovedá aj 300 zaevidovaných publikačných výstupov, ktoré majú formu vedeckých a odborných monografií vydaných doma i v zahraničí, ďalej príspevkov v zborníkoch z domácich a zahraničných konferencií, a tiež článkov vo vedeckých a odborných časopisoch.
V rámci študijno-pedagogických mobilít absolvovala prednáškový pobyt na Sheffield Hallam University a na Business School v Sheffielde vo Veľkej Británii a mesačnú stáž na Fachhochschule Braunschweig – Wolfenbütte v SRN v súvislosti s kreovaním nových študijných programov.
Je členkou vedeckých rád univerzít, fakúlt a vedeckých ústavov, členkou v redakčných radách časopisov a zborníkov konferencií. Počas pôsobenia na FMK UCM garantuje študijný program masmediálna komunikácia a zároveň je školiteľkou doktorandského štúdia v odbore Masmediálne štúdiá. Je členkou Odborovej komisie 3-2-3 masmediálne štúdiá FMK UCM v Trnave, predsedníčkou komisií pre habilitačné a inauguračné konanie, pre štátne skúšky bakalárskeho a magisterského štúdia, pre rigorózne skúšky na FMK UCM v Trnave, predsedníčkou výberových komisii, skúšobných komisií pre dizertačné skúšky, komisií pre obhajoby dizertačných prác v študijnom programe marketingová komunikácia. V súvislosti s angažovanosťou na akademickej pôde  jej bolo udelených niekoľko ocenení na pôde MtF aj UCM. Spolupracuje s viacerými podnikmi a organizáciami ako externá poradkyňa a konzultantka pre oblasť marketingové služby, stratégie a procesy najmä v zdravotníctve.

prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
Prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. pôsobí ako vedúca katedry jazykovej komunikácie Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM). Dizertačnú prácu obhájila na katedre kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2003), habilitovala (2010) a inagurovala (2017) na FMK UCM v Trnave. Absolvovala tiež štúdium manažmentu kultúry v Rakúsku (Johannes Kepler Universität, Internationales Zentrum für Kulturmanagement, 1991-1994). Pôsobila v televízii, denníku a v reklamnej agentúre na rôznych pozíciách – redaktorka, vedúca redaktorka, zástupkyňa šéfredaktora pre publicistiku, šéfredaktorka, je autorkou množstva príspevkov, scenárov i režisérkou relácií v rámci printovej žurnalistickej tvorby a audiovizuálnej dokumentárno-publicistickej tvorby. Na FMK UCM garantuje doktorandský študijný stupeň v programe masmediálna komunikácia, garantuje tiež povinné predmety a vedie na nich prednášky, a to na všetkých stupňoch štúdia (Bc., Mgr., PhD.). Jej vedecký výskum je zameraný na problematiku vývojových trendov v oblasti žurnalistických žánrov a redakčného manažmentu, na problematiku masovej a mediálnej kultúry, na otázky metodológie v mediálnych štúdiách, herných a mediálnych prvkov v dejinách kultúr, ako aj na vývoj vzájomných vzťahov medzi sociokultúrnym a mediálnym prostredím. K najvýznamnejším vedeckým prácam prof. PhDr. Hany Pravdovej, PhD. patria knižné publikácie s titulmi – Mediálna kultúra v procese globalizácie (2003), Determinanty kreovania mediálnej kultúry (2009), Sociokultúrny kontext masovej komunikácie (2009), Manažment, marketing, redigovanie vo vydavateľskej a redakčnej praxi. Periodická tlač, online médiá (2015), Manažment & Marketing v kultúrnych inštitúciách (2015), ďalej v spoluautorstve Marketing wydawniczy (2016), Koncepty a praktiky multiplatformovej žurnalistiky. Slovensko v sieťach digitálnych diaľnic (2017), Periodical Press and Media in the Online Environment (2018). Za vedeckú monografiu Determinanty mediálnej kultúry získala v roku 2015 prémiu Literárneho fondu za výnimočný ohlas na jedno dielo v kategórii spoločenské vedy. Je tiež autorkou celého radu vedeckých a odborných štúdií publikovaných doma i v zahraničí, ako aj v rámci pozvaných prednášok na medzinárodných i domácich konferenciách a vedeckých seminároch. V rámci výskumnej činnosti bola vedúcou riešiteľkou i spoluriešiteľkou množstva projektov finančne podporovaných grantovými agentúrami VEGA, KEGA, ESF, ako aj inými domácimi a medzinárodnými grantovými schémami. Pôsobila a pôsobí v rôznych vedeckých redakčných radách a redakciách vedeckých a odborných časopisov – Civitas, Communicaton Today, European Journal of Media, Art & Photography, Media Literacy and Academic Research, Acta Ludologica. Je členkou vedeckej rady Fakulty masmediálnej komunikácie UCM a vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, členkou komisií pre bakalárske, magisterské, rigorózne a dizertačné skúšky na FMK UCM, členkou odborových komisií na doktorandských stupňoch štúdia v rámci FMK UCM, marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, teórie a dejín žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem toho je autorkou množstva spracovaných expertných posudkov. Je tiež členkou komisie pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

prof. PhDr. Nataliya Panasenko, DrSc.
Prof. PHDr Nataliya Panasenko, DrSc. has been working in UCM since 2007; at the Faculty of Mass Media Communication as a Professor at the Chair of Language Communication since 2013 teaching Journalistic messages release and Creative writing for Bachelors students and Basics of text and stylistic analysis for PhD students. She received CSc. degree in Philology for the paper dealing with the comparative analysis of speech and musical intonation as means of expressing emotions and feelings (1985). She got DrSc. degree in Philology in 2000 at the Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia) for the paper dealing with the onomasiological and cognitive analyses of phytonymic lexicon in seven languages. Her fields of expertise are rather wide and include stylistics, lexicology, cognitive linguistics, text linguistics, media text and its vocabulary, intercultural studies, folklore (fairy tales, songs), psycholinguistics, phonetics, gender studies, and English teaching. She has contributed into cognitive analysis of lexical units and has worked out the basics of onomasiological analysis. She has offered models of plot development in literary texts and types of literary time, which were further developed by her disciples. She has prepared 5 CSc. in Philology in Ukraine; two of them are now Associate Professors. She has been a member of the Promotion Council in Donetsk National University, Ukraine (2005–2010) and in Kiev Linguistic National University, Ukraine (2014–2015). As a teacher of Latin, Prof. Panasenko has taken part in the revision of anatomical nomenclature, which later resulted in The Dictionary of Clinical Anatomy Terms (in Russian and Latin), now included into the programmes of Russian medical universities as the obligatory reference literature. Prof. Panasenko is the author of 194 papers (published in 19 countries), among them: books, textbooks and dictionaries – 5, articles and chapters in collective monographs – 14, articles in scientific journals and newsletters – 100, scholarly papers and conference presentations – 37. 50% of her papers are cited in 27 countries. Her h-index is 10. She has taken part in 109 conferences in 20 countries. She is a member of different professional organizations: ICLA (since 2010) International Cognitive Linguistics Association, SCLA (since 2010) Slavic Cognitive Linguistics Association (University of Sheffield, UK), CEELBAS (since 2010) Centre for East European Language Based Area Studies (University of Sheffield, UK), SkASE (since 2010) Slovak Association for the Study of English (University of Kosice, Slovakia). She is also the member of the editorial boards and the reviewer in several journals: Questions of theoretical and applied linguistics, Belgorod, Belgorod State University, Russia; US – China Foreign Language, El Monte, USA; Communication Today (Trnava, Slovakia); European Journal of Science and Theology (Romania). In 2016, she founded a new linguistic journal – Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow, which is now indexed in 24 databases including Web of Science and has readers from 102 countries of the world. She has taken part in GRID study on the semantics of emotion terms across languages and cultures (initiated by the Swiss National Center of Competence in Research together with University of Geneva and University of Gent (Belgium), March 2008-2010); its results have been published by Oxford University Press. For her active research, Prof. Panasenko has received several awards: Commemorative plate of Johannes Sambucus in connection with the UCM jubilee (2017), Commemorative medal of SS Cyril and Methodius in connection with the UCM jubilee (2017), Rector's Award (Cena rektora) for the considerable contribution to the development of science and research in the domain of linguistics (2017), Commemorative medal of SS Cyril and Methodius in connection with the UCM jubilee (2012), Golden medal of SS Cyril and Methodius (2012), Honorary Title and a Badge of Honour for the Excellence in Teaching in Ukraine (2001).