Fakulta prírodných vied UCM

Osobnosti vedy:

Prof. Ing. Roman Boča, DrSc. – publikoval vyše 310 karentových publikácií prevažne v zahraničných periodikách. Je autorom 20 monografií. Považuje sa za priekopníka kvantovej chémie koordinačných zlúčenín na Slovensku vrátane príslušného softvéru, ktorý bol globálne distribuovaný cez Quantum Chemistry Program Exchange – USA. Prof. Roman Boča so svojím výskumným tímom ako prvý v globálnom merítku formuloval tzv. magnetoštruktúrne D-korelácie dávajú do súvislosti magnetické a štruktúrne vlastnosti látok v podobe závislosti parametra magnetickej anizotropie od štruktúrnej distorzie. Tieto korelácie, najprv teoreticky predpovedané a následne experimentálne potvrdené, umožňujú racionálny dizajn jednomolekulových magnetov so želanými vlastnosťami. Rozvinul širokú vedeckú spoluprácu v Európe aj mimo nej. Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pôsobil 44 rokov ako odborný asistent, docent a profesor, vedúci domácich grantov VEGA a APVV, vedúci medzinárodných grantov PECO (ESF), Stefanik (SK/F), DAAD (SK/D), vedúci Katedry anorganickej chémie, člen vedeckej rady FCHPT STU, člen viacerých národných komisií (GAV, GAT, VEGA, AK), člen hodnotiaceho panelu DAAD (Nemecko). Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pôsobí 16 rokov, ako profesor vedúci Katedry chémie, člen Vedeckej rady Fakulty prírodných vied, dekan a predseda Vedeckej rady Fakulty prírodných vied, člen Vedeckej rady UCM, garant 1. stupňa študijného programu Chémia, garant 2. stupňa študijného programu Aplikovaná chémia, garant 3. stupňa študijného programu Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia, spolugarant habilitačného a inauguračného konania v odbore Analytická chémia, predseda resp. člen štátnicových komisií 1., 2., a 3. stupňa, vedúci projektu APVV-14-0078 za UCM, vedúci projektu APVV-16-0130, vedúci projektu VEGA, Vedúci projektu Centra excelentnosti APVV “Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín”, národný koordinátor projektu European Science Foundation COST-D35 a ECOST-Bio, vedúci projektu DAAD SRN/SK, člen odborovej rady APVV, editor časopisu Nova Biotechnologica et Chimica. Za vedeckú literatúru a citačný ohlas získal 2x  Cenu literárneho fondu za najlepšie vedecké dielo a 2x prémiu Literárneho fondu. V r. 2012  mu bolo udelené ocenenie „Vedec roka SR 2011“. V r. 2018 sa stal rektorom Univerzity sv. Cyrila a Metoda.

Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. – je autorom viac ako 104 recenzovaných prác v medzinárodných časopisoch evidovaných v CC. Je spoluautor US patentu “MN Gene and Protein”  z roku 1995 ako aj vyše 20 nadväzujúcich patentov zameraných na diagnostické a terapeutické využitie nádorovo-asociovaného proteínu MN/CA IX, ktorý je v súčasnosti používaný ako marker hypoxických nádorov a prognostický indikátor. Pôsobil a pôsobí vo viacerých grantových agentúrach, komisiách a vedeckých spoločnostiach – od 1998 člen Výboru Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu, člen Európskej asociácie pre výskum rakoviny (EACR), člen odborovej komisie pre PhD. štúdium v odboroch Molekulárna biológia a Virológia, člen Vedeckého kolégia pre molekulárnu biológiu, od roku 2006 Predseda pracovnej skupiny pre biológiu v Rade pre prírodné vedy APVV, volený člen Európskej akadémie vied a umení (2008). V r. 2002 dostal ocenenie „Vedec roka SR za rok 2001“, v r. 2007 bol agentúrou ARRA zaradený do vedeckej špičky SR v biológii a v r. 2008 získal cenu Literárneho fondu za vedecký ohlas. V r. 2015 sa stal Splnomocnencom Vlády SR pre výskum a inovácie.

Prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. - je profesor v odbore analytická chémia pôsobiaci na UCM v Trnave a vedecký pracovník KS I. DrSc. Venuje sa najmä elektroanalytickým metódam a spektroskopii. Je autorom 3 monografií, viac ako 200 odborných prác, z ktorých 67 prác je publikovaných v karentovaných (CC) časopisoch s citovanosťou viac ako 900-krát. Doteraz úspešne vyškolil mnoho študentov - odborne viedol viac ako 30 bakalárskych, diplomových či dizertačných prác. Má významné skúsenosti a výsledky z riešenia rôznych vedeckých projektov (napr. VEGA). Je členom odborových komisií pre PhD. štúdium na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (Odborová komisia doktorandského študijného programu 4.1.17. analytická chémia), garantom habilitačného a vymenúvacieho konania, spolugarantom doktorandského študijného programu ABCH-DoD15 aplikovaná analytická a bioanalytická chémia na UCM. Je členom Slovenskej spektroskopickej spoločnosti.

Prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc. – je profesorkou v odbore lekárska chémia a biochémia, pôsobiaca na UCM Trnava ako spolugarantka študijného programu Biomedicínska chémia. Je autorkou viac ako 200 odborných prác s citovanosťou viac ako 1000-krát a s h-indexom 23.  Od r. 2013 je členkou výboru Učenej spoločnosti SAV. Je nositeľkou viacerých ocenení, ako cena SAV za vedeckovýskumnú činnosť, čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách, bronzová medaila Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a v r. 2004 bola ocenená cenou ministra školstva SR za vedu a techniku v kategórii Výskum a vývoj. Má významné skúsenosti a výsledky z riešenia rôznych vedeckých projektov VEGA a APVV. Doteraz odborne viedla viac ako 12 dizertačných a 12 diplomových prác.

Doc. Ing. Dušan Valigura, PhD., mim. prof. - Je uznávaným odborníkom v odbore anorganická chémia pôsobiaci na UCM v Trnave. Venuje sa najmä koordinačnej chémii medi, železa, niklu, ale aj magnetochémii. Je autorom niekoľkých odborných kníh, skrípt a množstva vedeckých prác, z ktorých 77 prác je publikovaných v karentovaných (CC) časopisoch s citovanosťou takmer 1000-krát. Doteraz úspešne vyškolil mnoho študentov - odborne viedol veľké množstvo bakalárskych, diplomových, ale aj dizertačných prác. Má významné skúsenosti a výsledky z riešenia rôznych domácich i zahraničných vedeckých projektov.

Prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc. je jeden z priekopníkov evolučných algoritmov a neurónových sietí na Slovensku. Je významnou osobnosťou výskumu aj pedagogiky v oblasti neurónových sietí a kognitívnej vedy na Slovensku. Je predsedom Slovenskej spoločnosti pre umelú inteligenciu, členom viacerých redakčných rád zahraničných aj domácich vedeckých časopisov, spoluorganizátor množstva konferencií a autor aj editor viacerých monografií aj konferenčných zborníkov, vedúci mnohých VEGA, APVV a KEGA projektov. Má vyše 1085 citácií. Učí, organizuje semináre a publikuje v oblasti výpočtovej inteligencie. Okrem iného je aj autorom prvej monografie z oblasti evolučných algoritmov na Slovensku a autorom monografie o umelých neurónových sieťach.

Prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. sa dlhodobo zaoberá adaptívnymi optimalizačnými technikami a metódami výpočtovej inteligencie. Je popredným odborníkom v oblasti evolučných algoritmov a optimalizačných metaheuristík, spolupodieľal sa na propagácii umelých neurónových sietí na Slovensku, má v tejto oblasti dlhoročné výskumné aj pedagogické skúsenosti a množstvo publikácií (h-index 13). Je spoluautorom viacerých významných monografií z oblasti evolučných algoritmov, umelých neurónových sietí a z kognitívnej vedy, úspešne viedol množstvo projektov VEGA.

Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. pôsobí vo výskume a pedagogickej oblasti viac ako 40 rokov, najskôr na SAV v Bratislave, potom na CHTF STU v Bratislave a od roku 1990 v medzinárodných výskumných organizáciách ICS UNIDO v Taliansku, ako riaditeľ sektoru chémie, ale aj na univerzitách v Pise, v Terste i v New Yorku, ako koordinátor výskumu a ako profesor. Bol koordinátorom medzinárodných projektov vo viac ako 40 krajinách. V súčasnosti je riaditeľom medzinárodného centra ICARST a profesorom biotechnológií na FPV UCM v Trnave. Je členom mnohých vedeckých rád MPOB Kuala Lumpur, Malajzia, CEI Trieste, FCHPT STU Bratislava, UCM Trnava a nositeľom viacerých vedeckých ocenení. Prispel k rozvoju vedy i nových hraničných disciplín v oblasti bioanalytickej a biofyzikálnej chémii, počítačovej a medicinálnej chémie,  biotechnológie a biomateriálov, s viac ako 180 publikáciami v karentovaných časopisoch, 20 knižnými publikáciami, 10 700 citáciami, 2 medzinárodnými patentmi (PCT) a 2 US patentmi s h-indexom 32. Najvýznamnejšie práce v rámci jeho bohatej publikačnej činnosti boli v oblasti teoretickej chémie a biochémie, štruktúry a biologickej aktivity biomolekúl, navrhovania liečiv, biosenzorov, biodegradovateľných polymérov a biomateriálov a medicinálnej biotechnológie. Prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. získal ocenenie za vedeckú publikáciu s významným vedeckým ohlasom (Miertus a kol., 1981). Ku koncu roku 2017 bola citovaná vo viac ako 5800 publikáciách abstrahovaných v databáze Scopus a patrí medzi najviac citované práce slovenských výskumníkov. Predmetná publikácia popisuje prvýkrát novú metódu (nazývajú tiež Miertus-Scrocco-Tomasi metóda) hodnotenia vplyvu prostredia (rozpúšťadla) na elektrónovú štruktúru a vlastnosti molekúl. V súčasnosti využívajú túto metódu tisícky laboratórií na celom svete.

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. je profesorka fyziky. Ako vedecká pracovníčka pracovala na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, na Lekárskej fakulte University of Philadelphia vo Filadelfii (USA), na Ústave farmakológie a toxikológie Lekárskej fakulty Technickej univerzity v Mníchove (SRN) a na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie Univerzity Alberta Ludwiga vo Freiburgu (SRN). Ako hosťujúca profesorka pôsobila na Viedenskej univerzite vo Viedni (Rakúsko) a Masarykovej univerzite v Brne (Česko). Je šéfredaktorkou časopisu General Physiology and Biophysics, a členkou redakčných rád časopisov Pflügers Archive – European Journal of Physiology a BMC Neuroscience. Je autorkou 65 publikácii evidovaných vo WoS, ktoré boli citované viac ako 1800 krát. Získala Prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru, Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách a Cenu Slovenského literárneho fondu za vedecký ohlas. Je akademičkou Učenej spoločnosti SAV.

doc. Alžbeta Marček Chorvátová, Ph.D., DrSc. je docentkou a doktorkou vied v oblasti Biofyzika. Získala titul magister v odbore Biofyzika a Chemická fyzika na FMFI UK (1990) a Ph.D. z Fyziológie (1995) na Univerzite Claude Bernard Lyon-1, Francia. Realizovala post-doktorandské stáže na Univerzite Sherbrooke v Kanade a na Univerzite Liverpool v UK. Bola vedúcou laboratória a samostatným vedeckým pracovníkom na CHU Sainte-Justine pri Univerzite Montreal v Kanade. V súčasnosti je vedúcou katedry Biofyziky FPV UCM a oddelenia Biofotoniky v Medzinárodnom Laserovom Centre v Bratislave. Jej odborná špecializácia v oblasti bunkovej fyziológie, fluorescencie a konfokálneho zobrazovania, ako aj biologických aplikácií časovo rozlíšenej spektroskopie. Je autorkou 77 publikácii evidovaných vo WoS, ktoré boli citované viac ako 640 krát (h-index: 16), ako aj VŠ učebnice pod názvom Biofotonika: Compendium. Prezentovala vyše 50 pozvaných prezentácii. Pod jej vedením obhájili PhD. 3 doktorandi a 11 magistrov. Je členom-seniorom medzinárodnej optickej spoločnosti SPIE a prodekankou pre vedu, výskum a kvalitu na FPV UCM.


Medzi významné osobnosti v oblasti vedy na fakulte nepochybne patria:

prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. 

doc. Ing. Štefan Janeček, DrSc.

doc. RNDr.  Peter Siekel, CSc.

prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

prof. Ing. Jozef Timko, DrSc.

doc. Ing. Andrej Godány, CSc.