Fakulta sociálnych vied UCM

Multimediálna učebňa

Dňa 10. januára 2017 boli slávnostne otvorené nové priestory knižnice a študovne fakulty, ako aj multimediálna učebňa.

Multimediálna učebňa patrí medzi moderné technické vybavenie, ktorým fakulta disponuje. Svojou funkčnosťou je prioritne zameraná pri výučbe informatiky a cudzích jazykov pre skvalitnenie výučbového procesu študentov. Multimediálna učebňa pozostáva z 26 počítačov a telekonferenčnej techniky.

Multimediálna učebňa - Knižnica / študovňa

Ku dňu 31. 7. 2018 tvorilo knižničný fond fakultnej knižnice 8395 knižničných jednotiek. Z toho bolo kníh a zviazaných periodík 6976, audiovizuálnych a elektronických dokumentov 45, záverečných prác 1374.

Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané z fakultných prostriedkov, grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality výučby. Literatúra pokrýva najmä oblasť politológie, verejnej správy a politiky, sociálnych služieb, no obsahuje aj širokú ponuku z ostatných vedných odborov.

Návštevníci knižnice majú k dispozícii on-line katalóg a bezdrôtovú lokálnu sieť wi-fi.

V študovni o rozlohe 90 m2 sa nachádza 20 študijných a čitateľských miest.

Knižnica a študovňa fakulty (foto bude doplnené).

Multifunkčné centrum

Multifunkčné centrum so zameraním na štúdium a výskum marketingovo - komunikačných aplikácií vo verejnej politike a verejnej správe.

Novovybudované multifunkčné centrum na Fakulte sociálnych vied UCM na Bučianskej ul. poskytne nové priestory od akad. roka 2018/2019.