Filozofická fakulta UCM

Osobnosti vedy:
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc.
prof. Dr. Dr. Georg Schuppener
prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Bývalí významní pracovníci:
Dr.h.c. prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.
doc. PhDr. Pavel Kvetko, CSc.
doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.
prof. Dr. Valentin Bucik, PhD.

OSOBNOSTI VEDY:

Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. – je profesorom v odbore filozofia, jedným zo spoluzakladateľov bioetiky na Slovensku. Vyštudoval mikrobiológiu a genetiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (1981) a pôvodne sa venoval biomedicínskemu výskumu v oblasti evolúcie rezistencie baktérií voči antibiotikám na Ústave molekulárnej a subcelulárnej biológie Univerzity Komenského. Pôsobil ako vedecký pracovník alebo hosťujúci profesor na univerzitách vo Veľkej Británii a USA (Glasgow University, University of Massachusetts, Emory University). Neskôr sa začal zaoberať filozofiou biológie a metafyzikou. Habilitoval sa v odbore filozofia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1997) a profesúru  v odbore filozofia získal na Masarykovej univerzite v Brne (2009). Posledných viac ako 20 rokov sa venuje bioetike a biomedicínskej etike s dôrazom na témy ako je darcovstvo orgánov a tkanív pre potreby transplantácií, etická problematika využitia kmeňových buniek, zasahovanie do ľudského genómu pomocou editovania génov.  Je autorom viacerých monografií a kapitol v monografiách vydaných v prestížnych zahraničných vydavateľstvách (Ashgate, Sage, World Scientific Publishing, Springer) a v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch (napr. Filozofia, Organom F, Filosofický časopis, Journal of Theoretical Biology, Plasmid, Journal of Bacteriology, The American journal of the medical sciences). Je členom medzinárodných  vedeckých spoločností ako Human Behaviour and Evolution Society, European Society for Philosophy of Medicine and Health Care, International Association of Bioethics. V roku 2009 zvíťazil v medzinárodnom konkurze na miesto „Visiting Professor in Medical Ethics“ v prestížnom Centre for Biomedical Ethics, National University of Singapore.  Je viacnásobným členom Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR. V roku 2017 predniesol pozvanú keynote prednášku Germline gene therapy in the era of precise genome editing na medzinárodnej konferencii Africa Health v Johannesburgu. V roku 2010 vystúpil s pozvanou plenárnou prednáškou o recipročnom modeli darcovstva na 2. medzinárodnom ELPAT kongrese – Organ Transplantation: Ethical, Legal and Psychosocial Aspects – Expanding the European Platform v Rotterdame. Je členom redakčnej rady medzinárodného karentovaného vedeckého časopisu Revista Romana de Bioetica a Filozofia i nauka (vyd. Polská akadémia vied). Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pôsobí od roku 2004. V súčasnosti je riadnym profesorom Katedry filozofie a aplikovanej filozofie, zakladatelom a riaditeľom Centra pre bioetiku pri Katedre filozofie a aplikovanej filozofie, prorektorom pre kvalitu a vedu na UCM v Trnave, členom Vedeckej rady FF Masarykovej Univerzity v Brne, FF UCM a UCM v Trnave, garantom 1. a 2. stupňa študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia, a garantom 3. stupňa študijného programu systematická filozofia. Počas svojho pôsobenia bol vedúcim viacerých domácich grantov KEGA, VEGA, APVV.  V rokoch 2005 – 2007 bol členom medzinárodného riadiaceho výboru projektu EU 6TH FRAMEWORK PROGRAM PROPEUR a v rokoch 2012-1016  projektu COST Action IS1201. Angažoval sa tiež niekoľko rokov v rozvoji informatizácie škôl na Slovensku ako spoluautor, spoluzakladateľ a prvý prezident projektu INFOVEK. V roku 2014 mu bola udelená cena rektora UCM v Trnave za dielo „Etické aspekty raných ľudských embryí v biomedicíne“, ako aj za jeho celkový významný prínos v oblasti vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti  Filozofickej fakulty UCM v Trnave i celej univerzity.

Prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. (1954, Praha) je etnológ, vysokoškolský pedagóg a vedec, pôsobiaci na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdii FF UCM. Zaoberá sa problematikou európskych národnostných menšín, etnojazykovou revitalizáciou a všeobecne situáciou minoritných kultúr a jazykov.  Pôsobil vo funkcii predsedu Spoločnosti priateľov Lužice.  Vyštudoval národopis a históriu na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, kde v roku  1996 habilitoval (doc.) a o deväť rokov neskôr bol na  FF UK v Praze vymenovaný za profesora.  Od roku 2005 pôsobí na katedre etnológie a mimoeurópskych štúdii v pozícii garanta. Jeho najvýznamnejšou publikáciou z odboru je monografia Národnostní menšiny v Evropě: Encyklopedická příručka (1. vyd. 1994, 386 S.), ktorá získala celosvetový ohlas vo vedeckej obci. Aktuálne rieši s kolektívom katedry etnológie projekty a granty zamerané na etnojazykovú revitalizáciu minorít v strednej Európe, komparatívne výskumy situácie v oblasti etnojazykovej revitalizácie zanikajúcich minorít vo svete.

Prof. Peter Ďurčo, CSc. pôsobí na katedre germanistiky FF UCM. Je garantom študijného programu nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a garantom habilitačných a inauguračných konaní v odbore cudzie jazyky a kultúry. Jeho vedecký výskum je zameraný na súčasný nemecký jazyk a výskum slovnej zásoby. K jeho najvýznamnejším vedeckým publikáciám patria monografie Probleme der allgemeinen und kontrastiven Phraseologie. Am Beispiel Deutsch und Slowakisch (1994), Sprichwörter im Sprachgebrauch (2017), Sprichwörter in der Gegenwartssprache ( 2005) a Kollokationen im Unterricht (2017).

Je nositeľom významných vedeckých štipendií nadácie Alexander von Humboldt Stiftung a  Schweizerischer Nationalfond.
Bol zodpovedným riešiteľom projektov VEGA, medzinárodných projektov APVV, SOCRATES LINGUA, EPHRAS a LLP projektu SprichWort. V súčasnosti je hlavným riešiteľom projektu VEGA Kontrastívna analýza uzuálnych slovných spojení a uzuálnych konštrukcií v nemčine a slovenčine a medzinárodného projektu PREPCON Präposition-Nomen-Verbindungen im Kontext. Na medzinárodnej úrovni úzko spolupracuje s Ústavom nemeckého jazyka Mannheim (SRN) a Katedrou germanistiky v Santiago de Compostela (Španielsko). Je členom Komisie pre výskum frazeológie slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov, združení European Association for Phraseology – EUROPHRAS, International Association of Paremiology (AIP-IAP) a spoločností Gesellschaft für Deutsche Sprache, Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska a predseda redakčnej rady časopisu Slowakische Zeitschrift für Germanistik .
Je členom komisie pre  habilitačné a inauguračné konanie  komisie na FF PU Prešov, FF MU Brno.

Profesor Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener pôsobí na katedre germanistiky FF UCM. Je spolugarantom študijných programov nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii a učiteľstvo nemeckého jazyka. Jeho vedecko-výskumná  činnosť je zameraná najmä na dejiny a vývin nemeckého jazyka a  germanistickú aplikovanú  lingvistiku, najmä politolingvistiku a sociolingvistiku.
Profesor Schuppener dosahuje mimoriadne úspechy vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti.
Jeho publikačná činnosť predstavuje vyše 120 vedeckých publikácii. Bol a je spoluriešiteľom viacerých medzinárodných grantových  projektov.  V súčasnosti je  zodpovedným riešiteľom APVV projektu Komparácia jazykových stratégií pravicového populizmu a medzinárodného projektu Erasmus+ Internacionalizácia a rozvoj doktorandského štúdia.
Okrem vedeckej práce je mimoriadna jeho reprezentácia katedry a fakulty na medzinárodných konferenciách (pozvané prednášky), študijné pobyty ( Namíbia, Rumunsko, Nemecko, Poľsko, Česko, Ukrajina, Bulharsko, Rusko, Maďarsko)  a spolupráca so zahraničnými univerzitami. Je členom redakčnej rady niekoľkých zahraničných vedeckých časopisov, členom výskumného centra Gotha (SRN) a výskumného centra „Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa“ (SRN). Jeho expertízna činnosť spočíva v hodnotení projektov pre APVV, pre EÚ Marie-Sklodowska-Curie-programme IF, je expertom v ECOSOC-Panel v rámci programu  Horizon 2020. Venuje sa aj  vedecko-popularizačnej činnosti rozhovormi a článkami v médiách ako Südwestrundfunk, Washington Post, Leipziger Volkszeitung, Eifeler Nachrichten ,  Deutschlandfunk a Deutschlandradio.

Prof. RNDr. et Mgr. Peter Chrastina, PhD. pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde ako člen Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií prednáša historickú geografiu a iné disciplíny. Zaoberá sa problematikou dlhodobých zmien krajiny (v rozmedzí pravek - súčasnosť, vrátane prognózy/očakávaného vývoja) aplikáciou metód výskumu historickej geografie, krajinnej archeológie a kultúrnej geografie. Medzi jeho priority patrí tiež transfer výsledkov základného výskumu do spoločenskej praxe (environmentálne plánovanie). V ostatnom decéniu sa venuje predovšetkým historickej geografii slovenských enkláv na Dolnej zemi (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko), vývojom land use/land cover industriálnej krajiny, ako aj historicko-geografickému výskumu a environmentálnym dejinám diela Notitia Hungariae Novae historico-geographica od Mateja Bela.

Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. je profesorom v odbore Sociálna psychológia (Masarykova univerzita Brno) a držiteľom titulu doktor vied v odbore psychológia (Slovenská akadémia vied). Na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pôsobí od roku 2007. V minulosti bol hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom desiatok zahraničných projektov; v súčasnosti je vedúcim projektu VEGA 1/0042/17 a APVV-17-0123. Do roku 2017 bol riaditeľom Psychologického ústavu Akadémie vied Českej republiky. Bol členom významných profesných združení a komisií (Standing Committee for the Humanities of European Science Foundation, Board of Scientific Affairs of European Federation of Psychologists' Associations), v súčasnosti je členom European Association of Personality Psychology, International Society for the Study of Behavioral Development či International Association of Applied Psychology. Ako uznávaný a citovaný (vyše dvesto citácií vo WoS a Scopus databázach) expert je pozývaný ako rečník na svetové sympóziá a kongresy (XIIIth European Congress of Psychology in Stockholm, Sweden; 15th European Conference on Personality).

BÝVALÍ VÝZNAMNÍ PRACOVNÍCI:

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc. (1926 - 2017) bol slovenský etnológ, vysokoškolský pedagóg, autor vedeckých monografií a článkov, zakladateľ viacerých etnologických inštitúcií na Slovensku.  Pôsobil od roku 1997 do roku 2017 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, do roku 2005 ako vedúci katedry etnológie a mimoeurópskych štúdii, v rokoch 1999 - 2002 vykonával funkciu rektora UCM. Oblasťou jeho výskumov sú tradičné formy agrikultúry, pastierskej kultúry v Karpatoch a na Balkánskom polostrove, slovenské menšiny žijúce v zahraničí, neslovenské národnostné menšiny žijúce na Slovensku, etnokultúrne procesy na Slovensku a v strednej Európe, dejiny národopisnej vedy. Autor, spoluautor, resp. vedúci autorského kolektívu 25 knižných publikácií a 471 bibliografických titulkov vedeckých štúdií, príspevkov a iných odborných prác publikovaných v domácich i zahraničných periodikách a zborníkoch. V zahraničí publikoval v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Bulharsku, Rusku, Nemecku, Veľkej Británii a v USA ako prvý etnológ zo Slovenska publikoval v prestížnom karentovanom časopise Pittsburskej Univerzity Ethnology, kde bol až do smrti člen medzinárodnej redakčnej rady. Štúdie vydané doma i v zahraničí na tému pastierske kultúry v Karpatoch a na Balkáne, etnický charakter valaskej kolonizácie a najmä monografia Tradičné ovčiarstvo na Slovensku sa stali prelomovými vo výskume pastierskej kultúry v Európe. Publikoval porovnávacie štúdie z karpatsko-balkánskeho areálu (na základe terénnych výskumov v regiónoch Poľska, Ukrajiny, Rumunska, Srbska, Čiernej Hory, Macedónska, Bulharska a gruzínskeho Kaukazu). Venoval s tiež ptoblemaitke Slovákov v zahraničí – na základe výskumov v Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku, Juhoslávii a Rakúsku.

Za svoje diela získal počas života množstvo prestížnych ocenení:

 • Medzinárodná „Herderova cena“, Univerzita Viedeň, 1974 („za vedecký prínos a príspevok k mierovému spolužitiu“).
 • „Cena mesta Bratislavy“ (za kolektívne monografie prímestských obcí Bratislavy), 80. roky 20. storočia
 • „Národná cena Slovenskej republiky“. Udelila SNR 1991, člen kolektívu autorov Etnografického atlasu Slovenska.
 • „Cena vlády Slovenskej republiky“ za dielo Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, 1995, člen kolektívu.
 • „Cena G. Pitrého“, Inštitút antropológie Univerzity Palermo, 1969 a 1995, člen kolektívu. „Strieborná medaila Univerzity Komenského“. Bratislava 1996.
 • „Pamätná medaila prezidenta Slovenskej republiky“ (za výsledky v oblasti vedy), 1996.
 • „Cena Jána Mjartana“, Národopisný odbor Matice slovenskej, 1996.
 • „Pamätná medaila Matice slovenskej“ (za dlhoročné výskumy Slovákov v zahraničí), 1996.
 • Udelenie čestného občianstva obce Heľpa, 1999, (za výskumy a zostavenie monografie obce Heľpa).
 • Udelenie čestného občianstva obce Dolná Súča, 2006, (za dlhodobý kontinuálny výskum obce).
 • „Veľká medaila sv. Gorazda“ („za celoživotnú prácu na rozvoji slovenského vysokého školstva a výrazný podiel pri budovaní UCM v Trnave“). Minister školstva SR, 2002.
 • „Cena Ľudovíta Nováka za oblasť spoločenských vied“, Matica slovenská, 2006
 • „Zlatá medaila Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave“, Trnava 2006
 • Štátne vyznamenanie „Rad Ľudovíta Štúra“. Udelil prezident SR, 2006
 • „Zlatá medaila sv. Cyrila a Metoda“, Matica slovenská 2013, za celoživotný prínos v oblasti historických vied 

Doc. PhDr. Pavol Kvetko, mim. prof., pôsobil na Filozofickej fakulte UCM v Trnave ako mimoriadny profesor v rokoch 2003 - 2018. Je docentom v odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín so špecializáciou na  anglistiku. Pôsobí(il) ako člen odborových komisií doktorandského štúdia a  habilitačných komisií na viacerých slovenských univerzitách. Jeho vedecko-pedagogické zameranie sa orientuje najmä na oblasť anglickej frazeológie z hľadiska slovenčiny a lexikografie. Je autorom prvých slovníkov anglickej frazeológie na Slovensku, ako aj mnohých ďalších významných knižných publikácií z oblasti anglickej frazeológie a učebných textov z lexikológie a translatológie.

Doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. patrila a patrí k významným osobnostiam UCM. Od roku 1998 pôsobila v dôležitých riadiacich funkciách, najprv ako vedúca Katedry germanistiky FF UCM, neskôr ako prodekanka pre vedu a výskum na FF UCM, v rokoch  2002 - 2005 ako dekanka Filozofickej fakulty, potom ako prorektorka  pre vedu, výskum a rozvoj UCM Trnava a 2014 – 2018 vo funkcii prorektorky pre zahraničné vzťahy, edičnú činnosť a styk s verejnosťou UCM. Svojou prácou na všetkých postoch prispela k ich výraznému kvalitatívnemu zlepšeniu. Od roku 1998 bola internou, v súčasnosti externou docentkou na katedre germanistiky. Bola spolugarantkou študijných programov nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii a učiteľstvo nemeckého jazyka. Jej vedecké zameranie predstavuje kontrastívna lingvistika, korpusová lingvistika, gramatické teórie (teória pádovej syntaxe, valencia), gramatické modely, didaktická gramatika. Mimoriadna je jej publikačná (predovšetkým zahraničné vedecké monografie, vysokoškolské učebnice, vedecké štúdie) a vedecko-výskumná činnosť. Bola riešiteľkou viacerých domácich a medzinárodných projektov a grantov (PHARE, KEGA, SOKRATES, VEGA).Vysoko treba hodnotiť jej spoluprácu s domácimi a zahraničnými  univerzitami a inštitúciami. Je členkou  GeSuS- Gesellschaft für Sprache und Sprachen: München (SRN), členkou komisie pre  doktorandské  skúšky na  FF UMB B. Bystrica, členkou habilitačnej komisie na FF UKF Nitra, FF PU Prešov, FF MU Brno. Spolupracuje s univerzitami Universität Passau (SRN), Universität zu Wien, Universität Bochum (SRN), Univeristát Oslo (Nórsko), Universität Göttingen (SRN),  Západomaďarská univerzita Szombathey (Maďarsko),  Universita Wroclaw (Poľsko) najmä pri organizovaní konferencií a spoločných prednášok. Za jej dlhoročnú vedeckovýskumnú, pedagogickú a organizačnú prácu na UCM bola ocenená medailami UCM a v roku 2018 Plaketou Johannesa Sambucusa.

Prof. Dr. Valentin Bucik, PhD. pôsobil na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v rokoch 2011 – 2017 ako profesor a garant jednoodborového štúdia psychológie. Vyštudoval (B. Sc., M. Sc. A Ph.D.) na Univerzite v Ľubľane, Slovinsko a titul profesora metodológie získal v roku 2005. V rokoch 2007 – 2011 bol dekanom Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane. Absolvoval množstvo zahraničných stáží (Universität Wien, Rakúsko; Institut für Psychologie, Karl-Franzens-Universität Graz, Rakúsko; Institut für Psychologie, Universität Trier, Nemecko;  University of Zürich, Švajčiarsko); je členom vedeckých, edičných a redakčných rád významných psychologických časopisov (napr. School Field, European Journal of Psychological Assessment, Review of Psychology, Horizons of Psychology). V súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane, Slovinsko.