Financovanie

V programe Erasmus+ sa rozlišujú dni aktivitydni cesty. Dni, v ktorých zamestnanec vykonáva aktivitu na partnerskej univerzite  sú tzv. dni aktivity. Ak má pracovník v jeden deň cestu aj aktivitu, považuje sa to za deň aktivity.

V programe Erasmus+ grant na podporu realizácie mobility pedagogických a nepedagogických zamestnancov je pevne stanovená čiastka, ktorá pozostáva z dvoch zložiek:

  • individuálna podpora
  • podpora na cestovné náklady

Individuálna podpora

Začiatok mobility je deň, kedy musí byť účastník prvýkrát prítomný v prijímajúcej inštitúcii a koniec mobility je deň, kedy musí byť účastník poslednýkrát prítomný v prijímajúcej inštitúcii. Individuálna podpora sa musí poskytnúť na dni aktivity, môže sa poskytnúť aj na dni cesty. Pre AR 2018/2019 sa individuálna podpora na dni cesty v rámci UCM nepriznáva.

Účastník mobility za účelom výučby je povinný odučiť minimálne 8 hodín za týždeň.  Ak je obdobie mobility dlhšie ako 1 týždeň, minimálny počet hodín výučby za dni prekračujúce 1 týždeň sa počíta nasledovne: 8 hodín sa vydelí  5 a vynásobí sa počtom dní prekračujúci jeden týždeň.

Suma individuálnej podpory v sebe zahŕňa ubytovanie, stravu, poistenie a iné náklady spojené s pobytom v zahraničí (jednotkový náklad).

Podpora na cestovné náklady

Podpora na cestovné náklady  závisí od vzdialenostného pásma. Na jeho výpočet je uchádzač povinný použiť tzv. Kalkulačku na výpočet vzdialenosti.

Za miesto odchodu sa považuje miesto, kde sídli vysielajúca organizácia a za miesto konania sa považuje miesto, kde sídli prijímajúca organizácia.

V prípade schválenia použitia akéhokoľvek motorového vozidla – vlastného, zapožičaného, služobného príp. iného - na mobilitu s viacerými účastníkmi mobility, ktorí sa vezú v jednom vozidle, bude podpora na cestovné náklady poskytnutá všetkým účastníkom mobility.

Ak vodič auta nie je účastníkom mobility, jeho finančné nároky budú uhradené v súlade so Zákonom o cestovných náhradách, spolucestujúci dostanú nulovú podporu na cestovné náklady.

Použitie motorového vozidla pri ceste za účelom Erasmus+ mobility zamestnanca musí byť schválené a zdokladované v súlade  so smernicou UCM o zahraničných pracovných cestách.

Ak je už účastník mobility na mieste konania v súvislosti s inou aktivitou ako aktivitou financovanou v rámci konkrétnej grantovej zmluvy, UCM ako vysielajúca organizácia uvádza, že pre danú mobilitu nebude udelená podpora na cestovné náklady.

Nulový grant

Program Erasmus+ umožňuje aj mobilitu zamestnancov s tzv. nulovým grantom. Takýto zamestnanec musí splniť všetky povinnosti a kritéria oprávnenosti pre Erasmus mobilitu a bude mať všetky výhody okrem pridelenia grantu. To neznamená, že účastník Erasmus mobility s nulovým grantom si bude  náklady na cestu hradiť zo svojich prostriedkov – podľa zákona o cestovných náhradách je zamestnávateľ povinný vyslanému pracovníkovi uhradiť nárokovateľné cestovné náhrady z vlastných zdrojov.

Zároveň si musí zamestnanec s nulovým grantom vybaviť všetky potrebné dokumenty uvedené v časti Povinnosti pedagogických a nepedagogických zamestnancov pred realizáciou mobility.