Financovanie

a) Grant

 • Je finančným príspevkom k výdavkom na pobyt v zahraničí, ktorý študent dostane po podpise zmluvy o grante.
 • Grant slúži len k čiastočnému pokrytiu nákladov, t. j. na vyrovnanie životných nákladov medzi domovskou a hosťujúcou krajinou a predpokladá sa tak finančná spoluúčasť študenta na pobyt.
 • Na základe zmluvy o grante študent dostane na svoj účet grant v dvoch splátkach (pred vycestovaním 80% celkového grantu; po skončení pobytu a dodaní všetkých povinných dokumentov zvyšok grantu).
 • Grant sa udeľuje na obdobie, vyznačené v zmluve o poskytnutí finančného príspevku, avšak po návrate z mobility je kľúčový údaj hosťovskej univerzity aká bola skutočná dĺžka pobytu (dokument Confirmation/Certificate of Stay/Study Period); ak sa tieto doby nezhodujú a skutočná doba pobytu bola dlhšia ako vopred stanovená, UCM nie je povinná poskytnúť ďalší grant nad rámec pôvodne dohodnutého termínu pobytu a dodatočný počet dní sa považuje za obdobie s nulovým grantom.
 • Ak je výsledný pobyt kratší o 1-5 dní výška grantu zostáva pôvodná; ak je výsledný pobyt kratší o 6 a viac dní, primerane sa kráti čiastka grantu.

b) Výška grantu

 • Výška grantu je vypočítaná na základe predpokladanej dĺžky pobytu a sadzieb, ktoré pre každú skupinu krajín stanovuje na začiatku roka Interná pracovná skupina pre program Erasmus+ pri MŠVVaŠ SR v rámci rozmedzí určených Európskou komisiou.
 • Mesačnú výšku grantu pre jednotlivé krajiny nájdete TU.
 • Pomôcka pre vypočítanie výšky grantu za určité obdobie je k dispozícii TU.

c) Študent so sociálnym štipendiom

 • Študent, ktorý preukáže, že v akademickom roku v ktorom prebieha jeho mobilita je poberateľom sociálneho štipendia má nárok na príplatok ku grantu vo výške 200 eur.
 • Kópiu/scan rozhodnutia o poberaní sociálneho štipendia je potrebné zaslať (mailom) na oddelenie vonkajších vzťahov.
 • Výška grantu je vypočítaná na základe predpokladanej dĺžky pobytu a sadzieb, ktoré pre každú skupinu krajín stanovuje na začiatku roka Interná pracovná skupina pre program Erasmus+ pri MŠVVaŠ SR v rámci rozmedzí určených Európskou komisiou.

d) Študent so špecifickými potrebami

 • Prihlášku účastníka so špecifickými potrebami podávajú študenti na predpísanom formulári spolu s príslušnými dokladmi – kópiou preukazu ZŤP a akceptačným listom z prijímajúcej inštitúcie
 • Uchádzač o mobilitu so špecifickými potrebami si vyplní prihlášku a doručí ju na Oddelenie vonkajších vzťahov.
 • Bližšie informácie poskytne pracovník Oddelenia vonkajších vzťahov.