Informácie o verejnom obstarávaní

Nadlimitné zákazkyPodlimitné zákazky

(bez využitia elektronického trhoviska)

„VYBUDOVANIE REGISTRATÚRNEHO STREDISKA“


„REKONŠTRUKCIA DETSKÉHO DOMOVA PRE UCM V TRNAVE – I. nadzemné podlažie časť A“
podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

  • Súťažné podklady


„TLAČIARENSKÉ, GRAFICKÉ A S TÝM SÚVISIACE SLUŽBY PRE UCM V TRNAVE“
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na poskytnutie služieb

 

Zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

"VÝMENA PODLAHOVEJ KRYTINY Z PVC A S TÝM SÚVISIACE PRÁCE"
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky - editovateľné prílohy

"DODÁVKA A MONTÁŽ PODLAHOVEJ KRYTINY Z PVC" - ZRUŠENÉ
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky - editovateľné prílohy

"STAVEBNÉ ÚPRAVY INTERIÉRU V BUDOVE FMK UCM (Skladová 693/4) V TRNAVE"
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky - editovateľné prílohy
Výkaz výmer
Projektová dokumentácia
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

„AKADEMICKÝ KLUB“
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky - editovateľné prílohy
Výkaz výmer - Akademický klub
Projektová dokumentácia - Akademický klub (zip)
Vizualizácia - Akademický klub (zip)
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

„ADAPTÁCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ A VYBUDOVANIE WC PRE IMOBILNÝCH“
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výkaz výmer
Príloha - jestvujúci stav
Výzva na predloženie cenovej ponuky - editovateľné prílohy

"CREATIVE ZONE pre študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave"
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Projektová dokumentácia (zip)
Pôdorys chodba
Príloha č. 2 - Výkaz výmer

"KOMPLEXNÉ POSKYTOVANIE MOBILNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB"
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Vysvetlenie č. 1
Výzva na predloženie cenovej ponuky - upravená
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

„REKONŠTRUKCIA BUDOVY UCM V ŠPAČINCIACH – ZATEPLENIE STRECHY A OBVODOVÉHO PLÁŠŤA“
Výzva na predloženie cenovej ponuky - strecha a obvodový plášť - Špačince
Rozpočet - UCM Špačince, krycí list a rekapitulácia objektov
UCM Špačince, Zateplenie obvodového plášťa I. časti objektu - zadanie
UCM Špačince, Zateplenie strechy I. časť objektu - zadanie
UCM Špačince, Bleskozvod - zadanie
Projektová dokumentácia (zip)
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

„ODBORNÉ PREHLIADKY ELEKTRICKEJ INŠTALÁCIE VO VYBRANÝCH BUDOVÁCH UNIVERZITY SV. CYRILA A METODA V TRNAVE“
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

„DODÁVKA A MONTÁŽ PVC“
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Fotodokumentácia (zip)

„REKONŠTRUKCIA VNÚTORNÝCH PRIESTOROV NA NÁMESTÍ J. HERDU – FREE ZONA – PRVÁ ETAPA“
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Fotodokumentácia (zip)

„OBNOVA  A   ZATEPLENIE  STREŠNÉHO  PLÁŠŤA  OBJEKTU  ŠTUDENTSKEJ  JEDÁLNE  UNIVERZITY   SV.   CYRILA   A   METODA   V TRNAVE“
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

„ODBORNÉ PREHLIADKY ELEKTRICKEJ INŠTALÁCIE A BLESKOZVODOV VYBRANÝCH BUDOV UNIVERZITY SV. CYRILA A METODA V TRNAVE“
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

„OBNOVA  A   ZATEPLENIE  STREŠNÉHO  PLÁŠŤA  OBJEKTU  ŠTUDENTSKEJ  JEDÁLNE  UNIVERZITY   SV.   CYRILA   A   METODA   V TRNAVE“
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Prílohy k Výzve na predloženie cenovej ponuky:

Informácia o výsledku


„KOMPLEXNÉ   POSKYTOVANIE    MOBILNÝCH   TELEKOMUNIKAČNÝCH   SLUŽIEB   PROSTREDNÍCTVOM VIRTUÁLNEJ   PRIVÁTNEJ   SIETE“
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Informácie o verejnom obstarávaní, v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

  1. Nadlimitné zákazky

  2. Podlimitné zákazky
  3. Zákazky podľa §9 ods. 9 zákona


Úrad pre verejné obstarávanie