Insígnie, symboly a taláre

Ceremoniálny protokol, zakotvený v Štatúte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, definuje  náležitosti akademických insígnií, symbolov a talárov.

Univerzitné a fakultné insígnie sú vyjadrením univerzitnej identity, reprezentovanej pri slávnostných rituáloch udeľovaním akademických hodností a ocenení. Ako symboly príslušnosti a úcty k hodnotám vzdelávania nadväzujú na historickú tradíciu európskych univerzít, ktorých fakulty disponovali svojimi zástavami, pečaťami, žezlami, reťazami, talármi či pamätnými medailami. Insígnie sú atribútmi vážnosti akademických úradov a znakmi zverených akademických práv, povinností a slobôd. Dekorovaní akademickí hodnostári tak reprezentujú svoj univerzitný status a hodnosť, nasledujúc tradíciu vysokoškolského vzdelávania.

Ligot akademických insígnií vyzdvihuje honosný ráz, dôstojnú atmosféru a mimoriadnu pôsobivosť univerzitných obradov a slávností.

Ochrancom univerzitných insígnií je pedel rektora, ktorého čestná funkcia symbolicky zaväzuje opatrovať insígnie a sprevádzať rektora univerzity pri akademických ceremoniáloch.

Insígniami Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sú ZNAK UNIVERZITY, ŽEZLO a REŤAZ REKTORA S MEDAILÓNOM, PROREKTORSKÉ A PROMÓTORSKÉ REŤAZE S MEDAILÓNMI, DEKANSKÉ A PROMÓTORSKÉ REŤAZE S MEDAILÓNMI

Neodmysliteľnou súčasťou univerzitných obradov je odievanie akademických funkcionárov do slávnostných ceremoniálnych rúch – TALÁROV, ktoré sú symbolom stavovskej cti a príslušnosti. Reprezentatívny odev zdôrazňuje vznešenosť univerzitných rituálov a podčiarkuje ich výnimočnú, neopakovateľnú atmosféru. Taláre sú sviatočným oblečením. Charakteristické spracovanie každého z nich prezentuje jednotlivých akademických hodnostárov, ktorí sú v súvislosti so svojou funkciou oprávnení pri vybranom akte obliecť si slávnostné rúcho.

Zvyklosť odievania do talárov a baretov zachováva pri konaní akademických slávností aj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  Najhonosnejšími, a preto nezameniteľnými, sú taláre rektora a  prorektorov. Typickým prvkom dekanských talárov je zdobenie rúcha tzv. légami, čiže farebnými pruhmi aplikovanými na ramenách odevu v príslušných farbách jednotlivých fakúlt, ktoré tieto inštitúcie jednoznačne identifikujú. Farebná symbolika jednotlivých fakúlt je nasledovná: filozofickej fakulte prináleží modrá farba, fakulte masmediálnej komunikácie farba magenta, fakultu prírodných vied reprezentuje zelená farba, fakultu sociálnych vied oranžová farba a Inštitút fyziológie, balneológie a liečebnej rehabilitácie žltá farba. Taláre akademických hodnostárov UCM sú ušité prevažne zo zamatu a brokátu.

Viac o jednotlivých insígniách:

Zdroj:
Akademické obrady a insígnie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Autorka: Mgr. Silvia Haladová, PhD.
ISBN 978-80-8105-857-8
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, rok vydania 2017