Internacionalizácia na UCM v Trnave

Analýza a perspektívy

Základný cieľ

Cieľom je podporiť zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave prostredníctvom posilnenia medzinárodnej spolupráce vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Otváranie priestoru pre medzinárodnú spoluprácu je nevyhnutné pre napredovanie našej univerzity, pričom je v súlade so súčasným vývojom vo vzdelávaní vo svete. Neustále sa vyvíjajúce potreby trhu práce na národnej a medzinárodnej úrovni vyžadujú kvalifikovaných absolventov vysokoškolského štúdia s medzinárodným presahom. Integrovanie medzinárodných prvkov do vysokoškolského vzdelávania, výmena skúseností a rozvoj jazykových a interkultúrnych zručností študentov a pracovníkov vysokých škôl zvyšujú konkurencieschopnosť vysokoškolského vzdelávania, zvyšujú úroveň absolventov a posilňujú kvalitu ľudských zdrojov na vysokých školách. Týmito prvkami sa zároveň prispieva aj ku kompenzácii odlivu mozgov do zahraničia a podporuje sa aj tzv. cirkulácia mozgov, ktorá zabezpečí kontinuálnu výmenu najaktuálnejších poznatkov priamo na domácej pôde. Internacionalizáciou a zvýšením kvality vysokoškolského vzdelávania sa predpokladá posilnenie postavenia našej univerzity v rámci slovenských vysokých škôl, ale aj v európskom priestore.


Stratégia UCM v Trnave v oblasti zahraničných vzťahov

Univerzita sv. Cyrila a Metoda udržuje a od svojho vzniku v r. 1997 neustále rozširuje medzinárodné kontakty s významnými európskymi vzdelávacími inštitúciami. K výraznému rozšíreniu portfólia bilaterálnych zmlúv prispievajú bilaterálne dohody uzatvorené v rámci programu ERASMUS+, resp. bilaterálne dohody medzi univerzitami na základe reciprocity. K 31. 1. 2018 bolo uzavretých celkom 120 bilaterálnych zmlúv Univerzity sv. Cyrila a Metoda a zahraničných univerzít alebo fakúlt.

V rámci nadväzovania partnerských vzťahov so zahraničnými univerzitami možno konštatovať tieto etapy:

1. etapa

Spolupráca jednotlivých fakúlt s partnerskými krajinami sa začala realizovať predovšetkým prostredníctvom osobných kontaktov, a to účasťou na medzinárodných konferenciách, ktoré poskytovali a dodnes poskytujú príležitosť na nadviazane kontaktov so zahraničnými partnermi. Ďalšia možnosť sa otvorila prostredníctvom vstupu do programu ERASMUS, ktorého prvotný cieľ bol akademická mobilita. Tento program sa stal pre jeho finančnú výhodnosť veľmi populárny, a tak sa pomerne rýchlo zvyšoval počet medzinárodných dohôd v rámci ERASMU. Do úzadia sa dostávali bilaterálne zmluvy na základe reciprocity, pretože z finačnúho dôvou neboli pre univerzity, resp. fakulty také výhodné.

Všeobecná orientácia univerzít smerovala predovšetkým do krajín strednej Európy, z nich predovšetkým do Českej republiky (Karlova univerzita v Prahe, Univerzita JEP v Ústí nad Labem, v Českých Budejovicich a Masarykova univerzita v Brne, neskôr k tomu pribudli univerzity v Zlíne, Ostrave, Opave).

Ďalší záber najmä zo strany FSV tvorili Poľsko, ako napr. univerzity v Lubline, Rzesove, Katoviciach, neskôr aj Warszawa zásluhou FF, FPV a FMK. V druhom pláne pribudli štáty ako Slovinsko, baltické univerzity v Litve, Lotyšsku, Estónsku, Ukrajine. Ojedinele to boli univerzity vo Fínsku (FPV), Grécku (FPV).

Filozofická fakulta sa začala profilovať podľa zamerania svojich katedier, tak katedra etnológie nadväzovala kontakty v Indonézii, Indii, Afrike, postupne na Blízkom východe, katedra filozofie spolupracuje s Gréckom, Veľkou Britániou, Francúzskom, katedry germanistiky s Nemeckom, Rakúskom a Švačiarskom, podobne katedra rusistiky (Rusko, Ukrajina), historici sa upriamujú v súlade s ich výskumnými aktivitami na Rakúsko, Maďarsko a Poľsko, Katedra anglistiky sa orientuje predovšetkým na univerzity ako Portugalsko, Španielsko, Kazachstan, Rakúsko, krajiny so študijným programom angličtina ako cudzím jazykom.

Akčný rádius masmediálnej fakulty je veľmi široký (43 univerzít) – počnúc Poľskom (Katovice, Radom, Rzesov, Glivice, Krakov), je to Rakúsko (Salzburg), Nemecko (Stuttgart), Francúzsko, Holandsko (Entschede), Chorvátsko (Zadar.Osijek), Česko na jednej strane a krajinami Blízkeho východu, Áziou, Japonskom na strane druhej. Takáto rozdrobenosť vzťahov naznačuje stále hľadanie vhodných partnerov pre komplexnú spoluprácu.

Fakulta sociálnych vied vykazuje tiež veľký počet partnerstiev (predovšetkým Európa, baltické krajiny, Česko, Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko, Grécko). Okrem akademickej mobility na úrovni programu ERASMUS sa realizujú návštevy medzinárodných konferencií takmer po celom svete (USA – New York, Singapur, Nový Zéland), pozitívny je aj počet zastúpení pracovníkov fakulty v zahraničných organizáciách. Treba však dodať, že je to jediná fakulta, ktorej sa podarilo získať projekt v rámci programu HORIZON 20.

Pomerne malý počet partnerstiev vykazuje inštitút fyzioterapie, kde sú kontakty s Českom (Praha, České Budejovice), Talianskom (Foggia), Gréckom (Atény).

2. etapa

Druhá etapa medzinárodných partnerstiev by mala nadobudnúť vyššiu kvalitu vzťahov. Ako ukázala analýza doterajších vzťahov, fakulty realizujú akademické mobility, ojedinele organizujú spoločné konferencie, príp. možno konštatovať prácu na spoločnom článku/štúdii. V záujme skvalitňovania výskumu na jednotlivých fakultách a prezentácii univerzity je nevyhnutné, aby sa partnerské vzťahy neobmedzovali iba na výmenu študentov a pedagógov.

Spolupráca musí mať komplexný charakter, to znamená:

 • pozývať na dlhšie prednáškové pobyty najlepších odborníkov z Európy a iných krajín a v čo najväčšom počte posielať vlastných odborníkov s cieľom prezentovať vlastný výskum a svoju fakultu, resp. univerzitu, ale súčasne profitovať z dosiahnutých výsledkov vo výskume zo zahraničia
 • usilovať sa o zapojenie do medzinárodných tímov, s cieľom zapojiť sa do projektov a konzorcií
 • zapájať do medzinárodných tímov vlastných doktorandov, umožniť im získavať skúsenosti v partnerských krajinách
 • podporovať interdisciplinaritu nielen na úrovni vlastnej fakulty, univerzity, ale usilovať sa aj o spoločné študijné programy s partnerskou inštitúciou v zahraničí
 • využívať všetky možnosti, ktoré poskytuje program ERASMUS+ v oblasti projektovej spolupráce v rámci Európy, ale aj celého sveta, ako napr. strategické partnerstvá, K107, spolupráca na spoločných študijných programoch, spoločné doktorandské programy Joint degree ap, sieťovanie v rámci programu CEEPUS, práve tak čo v najširšej miere využívať ponuky spolupráce v rámci agentúry SAIA, možnosti Národného štipendijného programu ap.


3. etapa
Stanovenie stratégie UCM v Trnave pre obdobie 2018-2023

V záujme cieľa univerzity – byť predstaviteľom kvalitného vzdelávacieho centra, centra vysoko kvalifikovaných odborníkov v jednotlivých výskumných oblastiach sa doporučuje:

 • Každá fakulta stanoví priority výskumu s perpektívou najmenej 5 rokov a podľa obsadenia vlastných profesorov, docentov bude podporovať spoluprácu so zahraničím vo vede (spoločné výskumné aktivity, projekty medzinárodného významu), a vo vzdelávaní bude potrebné zvyšovať počet študijných programov v anglickom jazyku. V záujme kvalitnej spolupráce so zahraničím a prednáškami v Aj bude nutné prijímať zásadne pracovníkov, ktorí ovládajú anglický jazyk na úrovni B 2, teda v schopnosti prednášať v tomto jazyku. Na základe narastajúceho odlivu slovenských študentov sa navrhuje podporovať stratégiu prijímania študentov z krajín strednej Európy, ktorí sú schopní študovať aj v slovenskom jazyku. Týka sa to predovšetkým študentov z Poľska, Ukrajiny, Ruska, príp. baltických štátov, Slovinska, Srbska, Chorvátska, resp. Slovákov žijúcich v zahraničí. V pripade enormného záujmu študentov zo zahraničia, rep. z neslovanského jazykového areálu bude potrebné zriadiť aj inštitút ponúkajúci kurzy slovenského jazyka na rôznej úrovni (začiatočníci, pokročilí študenti) a kurzy Sj rôzneho odborného zamerania podľa potreby danej fakulty.
 • Stratégia každej fakuty musí vychádzať z jej odborného zamerania a vlastných vzdelávaciích potrieb. Na základe toho je možné ndväzovať kontakty dvojakého charakteru:
  • partnerstvá vedecko-výskumného charakteru
  • partnerstvá na úrovni akademickej mobilit

Ideálne by bolo realizovať spoluprácu komplexného charakteru na partnerskej fakulte, to znamená spolupráca v oblasti vedeckovýskumných aktivít a v rámci nej aj akademické mobility, pričom by malo ísť o cieľavedomú mobilitu. Bakalárske štúdium by sa malo realizovať zo strany študentov s cieľom spoznávania reálií danej krajiny, v rámci štúdia na fakulte v zahraničí usilovať sa o maximálne zapojenie do študijných procesov. Magisterská mobilita by sa mala orientovať nielen na štúdium, ale prostrednícvom kontaktov oboch strán zoznamovať sa s výskumnými aktivitami na partnerskej katedre, ešte výraznejší záujem by mali prejavovať o výskumné aktivity poslucháči doktorandského štúdia.

V rámci uvedeného cieľa a nástrojov komunikácie so zahraničím sa UCM bude orientovať na tieto zahraničné kontakty v budúcnosti:

 1. Orientácia na krajiny strednej Európy v záujme získavania študentov schopných študovať v slovenskom jazyku. Týka sa to krajín ako Ukrajiny, Rusko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a Slovákov žijúcich v zahraničí.
 2. Zapájanie sa do programv podporujúcich akademickú mobilitu a na tomto základe udržiavať, resp. nadväzovať kontakty š univerzitami (CEEPUS a ERASMUS, K107, budovanie kapacít) predovšetkým v rámci Európy (z hľadiska finančných možností programu ERASMUS, ale aj Blízkeho východu (Iran, Irak, Jemen, Jordánsko, Izrael), v prípade Katedry mimoeurópskych štúdií to budú naďalej krajiny Ázie, Afriky a Blízkeho východu.
 3. V rámci zapojovania sa do vedecko-výskumných aktivít fakúlt a inštitútu bude univerzita podporovať partnerstvá na úrovni bilaterálnych zmlúv a zmlúv v rámci programu ERASMUS tie krajiny, ktoré budú zárukou efektívnej polupráce a ukazovateľom vysokej úrovni vo vede a výskume (Európa, USA, Rusko, Čína ap.).
 4. UCM a jej súčasti bude všemožne podporovať kvalitu výskumu v rámci zahraničných kontaktov, v záujme toho sa bude naďalej organizovať kurz anglického, čínskeho jazyka pre pracovníkov univerzity, t.j. pedagógov a administratívnych pracovníkov, aby sa zoptimalizovala komunikácia so zahraničím.

Analýza kontaktov so zahraničím na UCM v Trnave

 1. Analýza akademických mobilít (ERASMUS a iné programy)
 2. Analýza zahraničných aktivít na fakultách a inštitúte IFBLR
 3. Záver

Program ERASMUS+

Významnú úlohu pri tomto programe zohráva fakt, že Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa stala členom asociácie európskych univerzít kooperujúcich v rámci programu ERASMUS, pričom nemalú mieru zohráva aj spolupráca s asociáciou SAIA, ktorá ponúka študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia krátkodobé ako aj dlhodobé študijné a štipendijné pobyty nielen v Európe, ale temer v celom svete.

Prostredníctvom programu ERASMUS+ sa realizujú predovšetkým akademické mobility na univerzitách v Českej republike, vo Francúzsku, v Nemecku, Rakúku, Poľsku, Španielsku, Portugalsku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Grécku,vo Fínsku na jednej strane, ale aj v Rusku, na Ukrajine, Číne a v Mexiku a v USA na strane druhej.

Počet študentských mobilít (odchádzajúcich študentov) sa ustálil na počte 80, a to v súlade s metodickými pokynmi národnej agentúry SAIAC, čo ale neznamená, že počet odchádzajúcich študentov do zahraničia sa nemá zvyšovať.


Akademická mobilita 2015

Prehľad študentských mobilít za akademický rok 2014/2015

Fakulta Počet odchádzajúcich študentov v rámci programu Erasmus+ Počet odchádzajúcich študentov v rámci iných programov Mobility spolu (Erasmus+ a iné programy)
 FF 22 12 34
 FMK 23 20 43
 FPV 4 1 5
 FSV 16 2 18
 IFBLR 2 0 2
 UCM 67 35 102

Porovnanie s akademickým rokom 2013/2014 ukazuje, že prišlo k stabilizácii počtu študentských Erasmus mobilít – počet vycestovaných študentov v AR 2013/2014: 65. V počte mobilít v rámci iných programov prišlo k výraznému nárastu oproti AR 2013/2014 (AR 2013/2014: 8 mobilít v rámci iných programov; AR 2014/2015 35 mobilít v rámci iných programov).

Prehľad študentských mobilít za akademický rok 2014/2015

Fakulta Počet odchádzajúcich pedagógov v rámci programu Erasmus+ Počet odchádzajúcich pedagógov v rámci iných programov Mobility spolu (Erasmus+ a iné programy)
 FF 6 0 6
 FMK 8 0 8
 FPV 4 10 14
 FSV 2 0 2
 IFBLR 0 0 0
 UCM 20 10 30

V AR 2013/2014 bolo zrealizovaných spolu 28 pedagogických Erasmus mobilít, v porovnaní s tým prišlo v AR 2014/2015 k poklesu tohto počtu. Treba však podotknúť, že v programe Erasmus+ sa zmenil spôsob financovania pedagogických Erasmus mobilít a finančné nároky na 1 mobilitu sa zvýšili.


Akademická mobilita 2016

Prehľad študentských mobilít – odchádzajúcich študentov za akademický rok 2015/2016

Fakulta Počet odchádzajúcich študentov v rámci programu Erasmus+ Počet odchádzajúcich študentov v rámci iných programov Mobility spolu (Erasmus+ a iné programy)
 FF 20 12 32
 FMK 26 14 40
 FPV 3 2 5
 FSV 19 1 20
 IFBLR 1 0 1
 UCM 69 29 98

Porovnanie s akademickým rokom 2014/2015 ukazuje, že prišlo k stabilizácii počtu študentských Erasmus mobilít – počet vycestovaných študentov v AR 2014/2015: 67 (v rámci Erasmus+).
V počte mobilít v rámci iných programov možno pozorovať mierny nárast.

Prehľad mobilít odchádzajúcich zamestnancov – výučba za akademický rok 2015/2016

Fakulta Počet odchádzajúcich pedagógov v rámci programu Erasmus+ Počet odchádzajúcich pedagógov v rámci iných programov Mobility spolu (Erasmus+ a iné programy)
 FF 3 1 4
 FMK 7 5 12
 FPV 5 0 5
 FSV 3 0 3
 IFBLR 0 0 0
 UCM 18 6 24

V AR 2014/2015 bolo zrealizovaných spolu 20 pedagogických Erasmus+- mobilít, v porovnaní s tým prišlo v AR 2015/2016 k stagnácii, resp. miernemu poklesu. Treba však podotknúť, že v programe Erasmus+ sa zmenil spôsob financovania pedagogických Erasmus mobilít a finančné nároky na 1 mobilitu sa zvýšili.

Prehľad študentských mobilít – prichádzajúci študenti – akademický rok 2015/2016

Študenti zo zahraničia radi vyhľadávajú UCM. V akademickom roku 2015/ 2016 na našej univerzite študovalo v zimnom semestri: 57 a v letnom semestri: 54 zahraničných študentov; rozloženie zahraničných študentov: FF: 17 (18), FMK: 7 (8), FPV: 7 (5), FSV: 7 (14), IFBLR: 10 (9). Z počtu zahraničných študentov študujúcich na UCM, časť tvorili študenti prichádzajúci a študujúci u nás cez program Erasmus+. Niektorí Erasmus+- študenti si u nás predĺžili pobyt zo zimného na letný semester, t. j. strávili u nás celý akademický rok, takých bolo spolu: 3, z toho: 2 na FF a 1 študentka na FSV.

Fakulta Počet prihádzajúcich študentov v rámci programu Erasmus+ Počet prichádzajúcich študentov v rámci iných programov Mobility spolu (Erasmus+ a iné programy)
 FF 6 12 18
 FMK 6 0 6
 FPV 5 0 5
 FSV 7 0 7
 IFBLR 0 0 0
 UCM 24 12 36

Prehľad mobilít zamestnancov – prichádzajúci pedagógovia, resp. nepedagogickí pracovníci - akademický rok 2015/2016

Fakulta Počet prihádzajúcich pedagógov (zam.) v rámci programu Erasmus+ Počet prichádzajúcich pedagógov v rámci iných programov Mobility spolu (Erasmus+ a iné programy)
 FF 7 19 26
 FMK 12 2 14/td>
 FPV 3 1 4
 FSV 0 0 0
 IFBLR 0 0 0
 UCM 22 22 44

Porovnávajúc vývoj v akademických mobilitách v ak. roku 2015/12016 s ak. rokom 2014/15 možno konštatovať, že vývoj pri vysielaní študentov je približne stabilný, k miernemu nárastu prišlo vo vysielaní študentov cez iné programy ako Erasmus+.
Čo sa týka prijatia študentov, prišlo v ak. r. 2015/16 k miernemu nárastu počtu prijatých študentov a to najmä cez program Erasmus+.
V roku 2015/16 vycestoval na akademickú mobilitu o niečo nižší počet akademických pracovníkov ako v roku 2014/15. Oproti tomu markantne narástol v porovnávanom období počet prijatých akademických pracovníkov. Celkový vývoj mobilít na našej univerzite je pozitívny a znamená prínos tak pre našich študentov ako aj pedagógov.


Akademická mobilita 2017

Prehľad študentských mobilít – odchádzajúcich študentov za akademický rok 2016/2017

Fakulta Počet odchádzajúcich študentov v rámci programu Erasmus+ Počet odchádzajúcich študentov v rámci iných programov Mobility spolu (Erasmus+ a iné programy)
 FF 9 3 12
 FMK 32 8 40
 FPV 13 0 13
 FSV 27 0 27
 IFBLR 2 0 2
 UCM 83 11 94

Prehľad mobilít zamestnancov- odchádzajúcich – výučba - akademický rok 2016/2017

Fakulta Počet odchádzajúcich pedagógov v rámci programu Erasmus+ Počet odchádzajúcich pedagógov v rámci iných programov Mobility spolu (Erasmus+ a iné programy)
 FF 2 1 3
 FMK 13 6 19
 FPV 9 0 9
 FSV 3 0 3
 IFBLR 2 0 2
 UCM 29 7 36

Prehľad študentských mobilít – prichádzajúci študenti - akademický rok 2016/2017

Fakulta Počet prichádzajúcich študentov v rámci programu Erasmus+ Počet prichádzajúcich študentov v rámci iných programov Mobility spolu (Erasmus+ a iné programy)
 FF 11 4 15
 FMK 6 0 6
 FPV 0 0 0
 FSV 1 0 1
 IFBLR 0 0 0
 UCM 18 4 22

Prehľad mobilít zamestnancov – prichádzajúci pedagógovia/nepedag. - akademický rok 2016/2017

Fakulta Počet prichádzajúcich pedagógov (zam.) v rámci programu Erasmus+ Počet prichádzajúcich pedagógov v rámci iných programov Mobility spolu (Erasmus+ a iné programy)
 FF 8 3 11
 FMK 14 1 15
 FPV 1 2 3
 FSV 2 0 2
 IFBLR 0 0 0
 UCM 25 6 31

Erasmus mobility ZS 2017/2018 k 8.12.17 predbežne:

Fakulta Odchádzajúci študenti Odchádzajúci učitelia
 FF 6 2
 FMK 24 2
 FPV 1 0
 FSV 11 0
 IFBLR 5 0
 UCM 47 4

Odchádzajúci pedagógovia cez iné programy:

PaedDr. Eva Smetanová, PhD., kat. anglistiky FF: 2.9. - 31.12.2017, bilaterálna zmluva:Univerzita v Arkaliku, Kazachstan

PaedDr. Marianna Figedyová, PhD., kat. rusistiky FF: Ruské centrum Slovanskej knižnice, Sofia, Bulharsko, v dňoch: 5.10. - 9.10.2017 na základe bilaterálnej zmluvy so Štátnou pedagogickou univerzitou v Jekaterinburgu, RF.

Prichádzajúci pedagógovia 2017/2018 k 8.12.17 – predbežne

Fakulta         Cez Erasmus+            Cez iné programy   
 FF 2 3
 FMK 4 0
 FPV 0 0
 FSV 0 0
 IFBLR 0 0
 UCM 6 3


Zahraniční študenti na UCM v období 2014/2015-2017/2018 – celkový počet zahraničných študentov a z toho:

Ak. rok FF FMK IFBLR FPV IFBLR Celkom
2014/15 25 (z toho 8 Er-študentov) 17 (z toho 8 Er-študentov + 1 CEEPUS) 29 (z toho 15 Er-študentov) 5 10 86
2015/16 17 (z toho 3 Er-študenti) 7 (z toho 1 Er-študent) 16 (z toho 5 Er-študentov) 7 (z toho 3 Er-študenti) 10 57
2016/17 28 (z toho 10 Er-študentov + 4 mobility) 12 (z toho 3 Er-študenti) 13 (z toho 1 Er-študent) 7 14 74
2017/18 ZS 34 (z toho 4 Er-študenti + 4 mobility)  14 (z toho 3 Er-študenti) 12 (z toho 2 Er-študenti 10 17 87

Prichádzajúci pedagógovia/zamestnanci na UCM v Trnave v zimnom semestri 2017/18

Meno prich. učiteľa/ zamestnanca Domovská univerzita, kód univerzity/home university, ER.-code: Prijímajúca fakulta/katedra UCM Pobyt od--do: Program, cez ktorý pracovník prišiel: Poznámka
Dr. Katrina Menzel Universität des Saarlandes, Saarbrücken, SRN FMK 29.9. – 6.10.17 Erasmus+  
Dr. Katarzyna Ziebakowska-Cecot Kazimierz Pulaski Univ. of Technology and Humanities in Radom, Poľsko FMK 25.9. – 29.9.17 Erasmus+  
Ing. Renata Stasiak-Betlejewska, PhD. Czestochowa Univ. of Technology, Poľsko FMK 29.10. - 4.11.17 Erasmus+  
Prof. Rudolf Leger Johann Wolfgang Universität, frankfurt am Main, SRN FF 1.10. - 12.10.17 Erasmus+  
Dr. Katarzyna Ziebakowska- Cecot Kazimierz Pulaski Univ. of Technology and Humanities in Radom, Poľsko FMK 4.12. - 8.12.17 Erasmus+  
Dr. Marina Klochková Belgorodská nár. výskumná uiverzita Belgorod, RF FF, kat. anglistiky 25.9.17 – 31.1.18 Cez MŠ SR stáž
Natália Shcherbakova Belgorodská nár. výskumná uiverzita Belgorod, RF FF, kat. rusistiky 25.9.17 – 31.1.18 Cez MŠ SR  
Andrzej Pytlak Casimir Pulaski University in Radom/PL RADOM 01 FF, katedra histórických vied a stredoeur. štúdiíe 6.11 – 9.11.17 Erasmus+  
Prof. Anjan Chatterjee Pennsylvánska uuniverzita, USA FF 6.10. - 10.11.17 APVV Kat. psych. Je spoluriešiteľom APVV projektu. Prednáška pre študentov 8.11.17


Záver:

Program ERASMUS+ študentská mobilita je nastavený predovšetkým na získavanie skúseností študentov vo vzdelávaní, zoznamovanie sa s novými metódami práce katedier v zahraničí, so štúdiom literatúry v knižniciach zahraničných univerzít a v neposlednom rade s kultúrou iných národov nielen v Európe, ale aj v Ázii, Afrike, na Blízkom východe, resp. v Amerike.

Správy študentov zo študijných pobytov v zahraničí (správy z mobilít možno nájsť na http://www.ucm.sk potvrdzujú, že väčšina z nich sa naozaj koncentruje na spoznávanie iných kultúr, záujem o štúdium na danej univerzite je tiež dobrý (štatistika z výročnej správy programu ERASMUS+). Zatiaľ sme nepokročili tak ďaleko, aby si študent sám vybral univerzitu a maximálne využil možnosti štúdia v zahraničí, i keď treba uviesť fakt, že niektorí študenti si z dôvodu hlbšieho záujmu o štúdium si predlžujú pobyt na zahraničnej univerzite.

V záujme skvalitňovania celého procesu akademickej mobility (študentskej, pedagogickej a nepedagogickej) bola ustanovená koordinačná rada, ktorá sleduje čerpanie rozpočtu programu ERASMUS+, dbá o kritériá výberu akademickej mobility, podmienok štúdia na UCM (ECTS), sleduje marketing popularizácie UCM ap. Proces internacionalizácie, medzinárodné aktivity v rámci programov ERASMUS, CEEPUS, programov a aktivít SAIA a študentskej stáže (WorkSpace) sa zverejňujú na osobitnej webovej stránke: http://www.ucm.erasmus.sk. Okrem toho na UCM narastá aj záujem participovať na stredoeurópskych programoch ako vytváranie sietí medzi zahraničnými univerzitami prostredníctvom projektu CEEPUS (jeden projekt mala katedra Sj na FF, na FPV prebiehajú dodnes dva projekty), v rámci stredoeurópskej iniciatívy bude potrebné zvyšovať spoluprácu aj s krajinami tohto európskeho priestoru a uchádzať sa naďalej o granty Višegrádskeho fondu.

Účasť našich pedagógov na ostatných zahraničných projektoch je rôzna, (slušné zastúpenie je na FF, FPV, FSV a temer žiadne projekty na IFBLR). Absolútne absentujú finančne náročnejšie zahraničné, najmä projekty podporované EU ako HORIZON, úspešná bol jedine Fakulta sociálnych vied.

Je potrebné rozvíjať a podporovať spoluprácu s vysokými školami v zahraničí pri príprave nových a uskutočňovaní existujúcich študijných programov aj v Aj a spoločných projektov, ktoré prispievajú k zvýšeniu kvality vysokoškolského vzdelávania. Ide o programy ERASMUS+ ako:

 1. Budovanie nových kapacít: Ide o spoločné projekty – ktoré pomáhajú vysokoškolským inštitúciám v partnerských krajinách vytvárať, modernizovať a rozširovať nové kurikulá, učebné metódy a materiály, ako aj posilňovať inštitucionálne zabezpečovanie kvality a riadenie.
 2. Strategické partnerstvá – projekty tohto typu ponúkajú subjektom možnosti na spoluprácu s cieľom zaviesť inovatívne postupy, ktoré povedú ku kvalitnej výučbe, učeniu a práci s mládežou, k inštitucionálnej modernizácii a k spoločenskej inovácii.

V oblasti budovania kapacít možno hovoriť o konkrétnej spolupráci Filozofickej fakulty UCM a jej katedier cudzích jazykov (Aj, Nj, Rj, ale aj Sj ako cudzí jazyk) s Univerzitou medzinárodnej komunikácie v Belgorode, ktoré sa dohodli na vypracovaní a následne akreditácii dvojdipolomov v anglickom, nemeckom, ruskom jazyku a v študijnom programe slovenčina ako cudzí jazyk. V súčasnosti sa projekt nachádza v prvej etape, a to v zosúlaďovaní infolistov jednotlivých predmetov uvedených študijných predmetov a kurikúl, resp. v študentskej a pedagogickej mobilite. K spolupráci s univerzitou v Belgorode sa pridala aj FSV so študijným programom: stredoeurópske štúdiá. Okrem toho sa FF UCM pripravuje k predloženiu projektu K107 (vytváranie sietí s univerzitami Blízkeho východu).

Takéto aktivity majú byť výzvou aj pre iné fakulty, aby našli vhodného partnera pre zostavovanie spoločných študijných programov, resp. na spoluprácu pri budovaní kapacít. Osobitnou a naliehavou úlohou dneška je príprava a akreditácia študijných programov v anglickom jazyku. S tým súvisí aj efektívnejšia personálna politika fakúlt, pričom vedenie fakúlt by malo favorizovať pracovníkov ovládajúcich anglický jazyk. Doporučuje sa preto fakultám prijímať pracovníkov do 30 rokov ovládajúcich Aj minimálne na úrovni B 2 a pre starších pracovníkov ponúkať bezplatné kurzy AJ.

Ako ukázala analýza pedagogických mobilít (analýza zahraničných aktivít fakúlt v prílohe), pedagogickí pracovníci sa sústreďujú predovšetkým na prednáškovú činnosť, diskutujú o spolupráci pri organizovaní spoločných konferencií (FMK, FSV, FF). Zatiaľ nemožno hovoriť o tom, že program ERASMUS využívajú na vytvorenie spoločných výskumných tímov, či organizovanie spoločných medzinárodných projektov. Preto bude potrebné dbať o zabezpečenie pobytov hosťujúcich odborníkov z vysokých škôl v zahraničí s cieľom skvalitniť poskytovanie študijných programov a zároveň zlepšiť pripravenosť domácich vysokoškolských učiteľov na pôsobenie v medzinárodnom prostredí a na zapájanie sa do medzinárodných projektov. Všeobecne treba konštatovať, že počet zahraničných odborníkov (v rámci akejkoľvek spolupráce a programu), ktorí prichádzajú na našu univerzitu, je zatiaľ v porovnaní s ostatnými univerzitami na Slovensku pomerne nízky.

V rámcim programu ERAMSUS+ možno konštatovať, že na UCM prichádzajú erudovaní odborníci z partnerských krajín na všetky fakulty, ich počet a kvalita je na jednotlivých fakultách rôzna. Chýba prepojenosť vedeckého výskumu na daných zahraničných univerzitách a pracoviskách UCM.

Osobitná starostlivosť sa má venovať študentom doktorandského štúdia, ktorí majú byť hybnou pákou grantov, a to nielen domácich, ako je VEGA, KEGA, APVV, ale predovšetkým zahraničných. Je potrebné vyvíjať také aktivity, ktoré podporujú rozvoj zručností študentov doktorandského štúdia potrebných na ich zapájanie sa do medzinárodných projektov a medzinárodného výskumu, napr. rozvíjať ich schopnosti publikovať v zahraničných odborných časopisoch.

Treba konštatovať aj nedostatočný záujem zo strany fakúlt prezentovať prostredníctvom tzv. Letných škôl (Summer schol) vedomosti najlepších odborníkov daných katedier. Po prvé je to možnosť prezentovať verejnosti našich najlepších vedcov a po druhé nie je zanedbateľná ani finančná stránka takýchto akcií.

V oblasti študentských mobilít sa priebehu posledných štyroch rokov ustaľujú dve tendencie. Po prvé je to zvyšujúci sa záujem o zahraničné mobility najmä na FMK, na druhej strane badať pomerne malý záujem študentov z FF a FPV. Jedným z dôvodov v oboch prípadoch je skutočnosť, že pridelené finančné prostriedky nepokrývajú skutočné náklady počas mobility v zahraničí. Stojí za úvahu vytvorenie osobitného fondu v rámci univerzitného rozpočtu na podporu študentskej mobility v zahraničí, najmä u študentov zo sociálne slabšieho rodinného prostredia.

Oproti ostatným univerzitám na Slovensku sa málo využívajú výzvy na projekty v rámci akcie Rakúsko-Slovensko (štipendijné pobyty pre študentov Bc., Mgr., PhD, program na vytvátanie medziuniverzitných sietí CEEPUS), zatiaľ sa o to usiluje predovšetkým fakulta masmediálnej komunikácie, sporadicky FPV, resp. FF.

Národný štipendijný program je zameraný na podporu mobility študentov vysokých škôl, výskumných a umeleckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov. Ide o obojstrannú podporu, teda o štipendium je možné sa uchádzať aj v prípade mobility zo Slovenska do zahraničia, ale program podporuje aj príchod zahraničných študentov a odborníkov na Slovensko. Tento druh programu by mali využívať predovšetkým doktorandi, aj keď je určený pre poslucháčov magisterského štúdia. Fakulty na základe univerzitnej i fakultnej smernice dbajú o to, aby doktorand počas štúdia absolvoval aspoň jeden študijný pobyt v zahraničí, avšak v porovnaní s ostatnými univerzitami na Slovensku máme ešte značné rezervy, čo dokazuje štatistika Národného študijného programu, resp. agentúry SAIA.

Osobitným problémom ostáva naďalej účasť vo veľkých európskych projektoch, napr. v rámci programu HORIZON 20, kde je zapojená zatiaľ iba FSV, čo je v porovnaní s počtom partnerských zmlúv v rámci programu ERASMUS+ a ostatných bilaterálnych zmlúv (120 !) veľmi málo.

Trnava 25.1.2018

Vypracovala: Textová časť - doc. Dr. R. Kozmová, CSc., tabuľková časť: RZS