Interné dokumenty, smernice a správy v oblasti politiky kvality

Interné dokumenty, smernice a správy v oblasti politiky kvality

Fakulta prírodný vied 

 • smernica 1/2014 Tvorba a monitorovanie študijných programov
 • smernica 2/2014 Absencia študentov
 • smernica 3/2014 Povoľovanie a organizácia štúdia podľa individuálneho študijného plánu
 • Charakterizácia funkčných miest na FPV UCM v Trnave a systém motivácie pedagogických pracovníkov
 • Systém práce s pedagogickými zamestnancami s nízkou výkonnosťou a s dlhodobo neefektívnymi pedagogickými pracovníkmi
 • Monitorovanie a komplexné hodnotenie pracovnej činnosti jednotlivých vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov FPV UCM
 • Hodnotenie výučby študentmi - správa
 • Prieskum uplatnenia absolventov - správa

Filozofická fakulta 

 • smernica 1/2014 Kritériá hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na FF UCM 
 • Zásady hospitácií na FF UCM
 • Hodnotenie výučby študentmi - správa
 • Prieskum uplatnenia absolventov - správa

Fakulta masmediálnej komunikácie 

 • smernica 1/2013 Pravidlá cyklického hodnotenia študijného programu
 • Zásady výberového konania na obsadenie funkčných miest
 • Cyklické hodnotenie študijných programov
 • Publikačné štandardy 
 • Metodická pomôcka na hodnotenie zamestnancov
 • Zásady hospitačnej činnosti na FMK UCM
 • Hodnotenie výučby študentmi - správa
 • Prieskum uplatnenia absolventov - správa
 • Prieskum uplatnenia a profilu absolventov v malých a stredných podnikoch – správa

Fakulta sociálnych vied

 • Hodnotenie výučby študentmi - správa
 • Prieskum uplatnenia absolventov - správa

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

 • Hodnotenie výučby študentmi - správa
 • Prieskum uplatnenia absolventov - správa