Kariérne poradenstvo

Centrum kariérneho poradenstva
Spin off pracovisko Ústavu občianskej spoločnosti

Hlavným cieľom pracoviska je zabezpečiť kariérne poradenstvo pre cieľové skupiny:

  • Študenti stredných odborných škôl a gymnázií
  • Študenti na úrovni vysokoškolského vzdelávania – všetky stupne štúdia
  • Zamestnanci UCM v Trnave na rôznych pozíciách pracovného zaradenia a kvalifikácie
  • Tretie strany

Východiskom pre aktivity sú Odporúčania Európskeho kvalifikačného rámca a Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávania a Novela vyhlášky 124/2019 Z. z. a Národný kvalifikačný rámec do oblasti vysokoškolského vzdelávania a Národná klasifikácia vzdelania SR (http://www.minedu.sk/1863-sk/studijne-a-ucebne-odbory-sauo)

Činnosti Centra kariérneho poradenstva:

Kariérny koučing – ide o rozvojový nástroj, ktorého úlohou je riešiť témy súvisiace s prácou . Pôsobením kouča klient ľahšie formuluje a dosahuje svoje vízie a ciele. Cieľom je hľadať cesty a riešenia vedúce k určenému cieľu koučovaného, pomáha človeku odstraňovať bariéry, ktoré mu bránia napredovať. Kariérny koučing je určený pre študentov a zamestnancov.

Life koučing – veľmi úzko súvisí s kariérnym koučingom a súčasne vychádza z Národnej stratégie kvality života SR. Kouč podporuje a inšpiruje záujemcu vo vytvorení si života podľa vlastných predstáv. Nejde o terapiu, ale o stanovenie si priorít a hodnôt, tak aby sa zvýšilo sebavedomie koučovaného, prevzatie manažovania svojho života a rozhodnutí do vlastných rúk a tým i zlepšenie životného štýlu. Len spokojný človek môže podávať i lepšie výkony v práci. Zamedzí sa tým pocit frustrácie a zníži syndróm vyhorenia. Life koučing je určený pre všetky cieľové skupiny.

Psychodiagnostika a testovanie – profesijná diagnostika je založená na dotazníkovom prieskume a testovaní. Ide o vyšpecifikovanie profilu človeka, kde sa posudzujú jeho schopnosti a kompetencie vykonávať rôzne typy povolaní. Od toho sa môže následne odvíjať i úspešnosť v pracovnom živote. Dotazníkové prieskumy sú zamerané na zisťovanie osobnostných vlastností (prostredníctvom Hoganovho osobnostného dotazníka – HPI, osobnostnej typológie podľa Junga - MBTI a dotazníka vlastností a prejavov osobnosti – VAPO) a na zisťovanie motivačných nástrojov (ide o odhaľovanie motívov, hodnôt a preferencií podľa Hoganovho inventára motívov, hodnôt a preferencií – HVPI, Kariérnych kotiev podľa Etgara Sheina, dotazníka vytvorené na základe Hollandovej teórie). Dôležitou súčasťou sú aj výkonové testy, kde sa identifikujú schopnosti, talent... (numerické, analytické, matematické, komunikačné, ale i rozumové schopnosti tzv. inteligenčné testy.

Expertné poradenstvo – je zamerané na zefektívnenie činností zameraných na vhodnú prácu.
Hlavným cieľom je zamerať sa na témy spojené s cieleným vyhľadávaním vhodnej pracovnej pozície, s prípravou podkladov pre výberové a prijímacie konanie, akým spôsobom je vhodné osloviť potencionálnych zamestnávateľov, príprava na výberové pohovory a spôsob prezentácie na výberovom konaní. Súčasťou sú praktické príklady a video-analýzy.
Expertné poradenstvo je určené pre všetky cieľové skupiny, predovšetkým pre študentov.

Usmernenie v povolaní a výbere vhodného študijného programu – ide o ponuku aktivít a manažérskych hier vhodných pre stredoškolských študentov. Majú im napomôcť k lepšej orientácii v možnostiach uplatnenia sa na trhu prácu a vymedziť ich perspektívy pre ďalší kariérny rast. Pozostáva z identifikovania potenciálu a zorientovaní sa vo vlastných schopnostiach, kvalitách, osobnostných črtách, talentu a potenciálu a preferencií hodnôt. Pracovníci kariérneho poradenstva zabezpečujú celú aktivitu na internej i externej úrovni a ide o osobný kontakt predovšetkým s cieľovou skupinou študenti stredných odborných škôl a gymnázií.

Infraštruktúra centra:

Špecializované pracovisko na ÚOS UCM, Hajdóczyho 1, Trnava, 4. posch. Kancelária č. 421

Základné PC vybavenie

Personálne zabezpečenie: interné a externé zdroje  - experti v oblasti manažmentu, psychológie, komunikačných zručností a analytických metód

Finančné zabezpečenie:  z grantových zdrojov,  z dotácií