Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva na rok 2019 platná na UCM v Trnave

Bola uzatvorená dňa 28. 1. 2019 v súlade so zákonom č. 2/1991 Zb. zo 4. decembra 1990 o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 311/2001Z.z. zákonníka práce a zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde. Rieši otázky pracovných podmienok, sociálneho programu, BOZP, sociálneho fondu apod. za účelom ochrany a obhajoby práv zamestnancov UCM v Trnave.

Znenie Kolektívnej zmluvy na rok 2019