Komisia pre kvalitu UCM

Komisia pre kvalitu UCM (ďalej len „komisia“) je poradným orgánom RVHK UCM a rektorky UCM.
Predsedom komisie je prorektor pre kvalitu.
Podpredsedom komisie je predseda RVHK UCM.
Členovia komisie sú pracovníci Oddelenia kvality UCM a osoby zodpovedné za kvalitu na súčastiach UCM a menuje ich rektorka univerzity.
Členstvo v komisii v prípade akademických funkcionárov vzniká menovaním do akademickej funkcie, v prípade zamestnancov uzatvorením pracovného pomeru na príslušnú pozíciu.
Členstvo v komisii zaniká zánikom akademickej funkcie, v prípade zamestnancov ukončením pracovného pomeru.

Komisia pre kvalitu zasadá najmenej dvakrát za akademický rok.

Predmetom činnosti komisie je:

  • tvorba návrhov a implementácia politík kvality,
  • koordinácia a kontrola činnosti štruktúr v oblasti kvality na všetkých úrovniach UCM.

Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda z vlastnej iniciatívy, alebo na návrh rektorky, alebo na návrh člena komisie.

Zasadnutie komisie je neverejné.
Na zasadnutie komisie môže jej predseda prizvať zainteresované strany podľa prerokovávanej agendy.
Predseda komisie môže poveriť vedením zasadnutia komisie podpredsedu komisie.
Zo zasadnutí komisie tajomník komisie zhotovuje zápisnicu, ktorá je zverejnená na webovom sídle UCM.

KOMISIA PRE KVALITU NA UCM

Predseda:
prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.(prorektor pre kvalitu UCM)

Podpredseda:
doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.(predseda RVHK UCM)

Členky a členovia:
PhDr. David Ivanovič, PhD. (prodekan pre kvalitu FF UCM)
RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD. (prodekanka pre kvalitu a akreditáciu FPV UCM)
Mgr. Dáša Franič, PhD. (prodekanka pre kvalitu, akreditáciu a doktorandské štúdium FMK UCM)
PhDr. Jakub Bardovič, PhD. (prodekan pre kvalitu FSV)
PhDr. Martina Bleščáková, PhD. (prodekanka pre kvalitu, akreditáciu a doktorandské štúdium FZV UCM)
Doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. (koordinátor kvality a akreditácie IM UCM)
Ing. Jana Štefánková, Ph. D. (referentka pre kvalitu a interný audit, Oddelenie kvality UCM)
Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. (referent pre analytiku kvality, Oddelenie kvality UCM a tajomník RVHK)

Tajomníčka:
Mgr. Kristína Obúlaná (asistentka rektorky)