Komisia pre rodovú rovnosť

Na UCM pracuje stála poradná komisia rektora UCM pre agendu rodovej rovnosti. Jej účelom je garantovať a vytvárať priestor pre implementáciu politiky rovnakých príležitostí pre všetky zamestnankyne a zamestnancov ako aj študentky a študentov na UCM v Trnave v zmysle Strategického rámca pre politiku rodovej rovnosti , Plánu implementácie rodovej rovnosti na UCM v Trnave a v záujme plnenia Dlhodobého zámeru rozvoja UCM V Trnave na obdobie 2021-2026.

Zloženie Komisie pre rodovú rovnosť na UCM (pozostáva z nominantov každej organizačnej zložky UCM v Trnave):

doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. Rektorát (prorektorka)
doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD. Filozofická fakulta
Mgr. Anna Hurajová, PhD. Fakulta masmediálnej komunikácie
PhDr. Oľga Škvareninová, CSc. Fakulta masmediálnej komunikácie
doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD. Fakulta masmediálnej komunikácie
Mgr. Vanesa Bacúšanová Fakulta zdravotníckych vied
Bc. Dana Pavlovičová Fakulta zdravotníckych vied
Mgr. Mgr. Gabriela Kotyrová Štefániková, PhD. Fakulta zdravotníckych vied
PhDr. Monika Práznovská, PhD. Fakulta sociálnych vied
Mgr. Marta Kuhnová, PhD. Fakulta sociálnych vied
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. Fakulta prírodných vied
Ing. Lenka Mikle, PhD. Inštitút manažmentu
Dávid Hetteš Inštitút manažmentu
Ing. Jana Štefánková, Ph.D. Rektorát 
JUDr. Viktor Hromada, MBA Rektorát