Komisia rektora pre spravovanie darovacieho účtu UCM

Predseda:
doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., poverený funkciou prorektora pre vzdelávanie

Členovia:
PhDr. Dominika Doktorová, PhD., prodekanka FF
Mgr. Juliána Mináriková, PhD, prodekanka FMK
RNDr. Beáta Vranovičová, PhD., prodekanka FPV
PhDr. Michal Imrovič, PhD., prodekan FSV
Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD.,  prodekanka FZV
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD., IM