Kritéria mobility

Všeobecné kritéria pre výber odchádzajúcich pedagógov/pracovníkov v rámci programu Erasmus+ na UCM v Trnave

  • Pedagóg/zamestnanec  musí byť zamestnancom UCM v Trnave na plný pracovný úväzok;
  • vyplnenie prihlášky so všetkými požadovanými údajmi;
  • úspešné absolvovanie výberového konania na svojej domovskej fakulte, resp. pracovisku;
  • pedagogická/ zamestnanecká mobilita je určená výlučne na výučbu/ aktivity na prijímajúcej partnerskej inštitúcii a tvorí integrálnu súčasť študijného programu na prijímajúcej inštitúcii;
  • uprednostňujú sa mobility, ktoré budú viesť k príprave nových učebných materiálov a k širšej spolupráci alebo ktoré pripravia ďalšiu spoluprácu.

Na mobilitu bude prednostne vybraný pedagóg/ zamestnanec, ktorý sa mobility doteraz nezúčastnil. 


General selection criteria for UCM outgoing teachers / staff memebers within the Erasmus+ programme

  • The teacher / staff member is a full time employee of UCM;
  • The teacher / staff member has to complete the mobility agreement form concerned with all the required data;
  • Succesful completion of the tender;
  • The teacher´s / staff member´s  mobility is solely designed for teaching activities/ training activities  at the partner institution concerned; the taught courses/ training have to form an integral part of the educational programme at the host institution;
  • Priority is given to mobilities which will lead to the development of new teaching materials, to a broader cooperation between departments and faculties, and/or to prepare a future cooperation.


Teachers/ staff members doing their Erasmus+ mobility for the first time will be preferred.