Legislatíva

Zákony a vyhlášky

Zákony


Vyhlášky

 

Metodické usmernenia

Vnútorné predpisy

Štatúty

Štatút Správnej rady UCM (účinnosť od 31. 7. 2013)
- Štatút Správnej rady UCM - dodatok č. 1 (účinnosť od 1. 7. 2016)
- Štatút Správnej rady UCM - úplné znenie (účinnosť od 31. 7. 2013)

Štatút UCM (účinnosť od 4. 9. 2020)
Štatút FF UCM (účinnosť od 1. 7. 2013)
Štatút FMK UCM (účinnosť od 1. 12. 2021)
Štatút FPV UCM (účinnosť od 1. 12. 2021)
Štatút FSV UCM (účinnosť od 1. 7. 2015)
Štatút FZV UCM (účinnosť od 1. 12. 2021)
Štatút IFBLR UCM (účinnosť od 11. 10. 2012)
Štatút IM UCM (účinnosť od 1. 6. 2020)

Štatút Centra informačných zdrojov (účinnosť od 1. 6. 2020)
Štatút časopisu Atteliér
(účinnosť od 13. 11. 2018)
Štatút Etickej komisie UCM v Trnave (účinnosť od 20. 6. 2018)
Štatút Fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami (účinnosť od 1. 5. 2014)
Štatút Fondu pre podporu výskumu (účinnosť od 13. 2. 2017)
Štatút Univerzitnej predajne (účinnosť od 1. 1. 2020)
Štatút Ústavu občianskej spoločnosti (účinnosť od 2. 7. 2018)
Štatút Vedeckého a kreatívneho parku UCM v Trnave (účinnosť od 1. 7. 2020)
Štatút Rady kvality Inštitútu manažmentu UCM (účinnosť od 1. 12. 2021)

Volebné poriadky, zásady volieb

Volebný poriadok UCM pre voľbu kandidáta na rektora (účinnosť od 20. 10. 2021)
Zásady volieb do Akademického senátu UCM (účinnosť od 1. 2021)
Zásady volieb do Študentskej rady vysokých škôl za UCM (účinnosť od 10. 6. 2013)

Zriaďovacie listiny

Zriaďovacia listina Inšitútu manažmentu (zriadený dňom 1. 6. 2020)
Zriaďovacia listina Fakulty zdravotníckych vied
 (zriadená dňom 1. 6. 2020)

Štúdium

Smernica o dištančnej metóde výučby (účinnosť od 1. 4. 2021)
Disciplinárny poriadok pre študentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (účinnosť od 1. 12. 2021)
Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 11. 2013)
Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 9. 2021)
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami (účinnosť od 1. 5. 2019)
Smernica o administrácii programu Erasmus+ (účinnosť od 1. 6. 2021)
Smernica o doktorandskom štúdiu (účinnosť od 1. 5. 2014)
- Smernica o doktorandskom štúdiu - dodatok č. 1 (účinnosť od 1. 9. 2019)
- Smernica o doktorandskom štúdiu - úplné znenie (účinnosť od 1. 5. 2014, dodatok od 1. 9. 2019)
Smernica o doktorandskom štúdiu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2021)
Smernica o plagiátorstve (účinnosť od 1. 2. 2019)
Opatrenie rektora č. 15/2020 - Zamedzenie plagiátorstva na UCM (účinnosť od 30. 6. 2020)
Smernica o postupe pri predkladaní žiadosti o príspevok na športové a kultúrne aktivity študentov UCM (účinnosť od 1. 7. 2021)
- Žiadosť o príspevok na športové a kultúrne aktivity študentov
Smernica o používaní akademického informačného systému (AIS) (účinnosť od 1. 7. 2021)
Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom UCM (účinnosť od 1. 11. 2020)
Smernica o prechodných pravidlách študijných programov po komplexnej akreditácii 2015 (účinnosť od 14. 8. 2015)
Smernica o rigoróznom konaní UCM v Trnave (účinnosť od 1. 1. 2021)
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov (účinnosť od 1. 5. 2021)
Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM (účinnosť od 1. 5. 2021)
Smernica o vydávaní dokladov o absolvovaní štúdia na UCM (účinnosť od 1. 4. 2021)
Smernica o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM (účinnosť od 1.9.2018)
Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM (účinnosť od 1.9.2021)
Smernica Študentská vedecká sila (účínnosť od 1. 9. 2019)
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM (účinnosť od 21. 9. 2020)
Štipendijný poriadok UCM (účinnosť od 1. 4. 2021)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2017)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2020 s výnimkou § 28 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 28. 4. 2020)
Študijný poriadok UCM v Trnave, platný pre študentov prijatých na štúdium na UCM pred akademickým rokom 2013/2014 (účinnosť od 9. 12. 2014)
Ubytovací poriadok študentského domova UCM (účinnosť od 1. 9. 2012)
Ubytovací poriadok študentského domova UCM (účinnosť od 1. 9. 2021)
Smernica o spôsobe používania akademických insígnií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (účinnosť od 1. 1. 2022)
Smernica o podpore vzdelávania a sociálneho zabezpečenia študentov UCM, ktorí sú v núdzi (účinnosť od 16. 3. 2022)

Ekonomická oblasť

Smernica o nakladaní s majetkom (účinnosť od 1. 1. 2021)
Smernica pre výkon finančnej kontroly
 (účinnosť od 1. 5. 2019)
Plán obehu účtovných dokladov
(účinnosť od 1. 1. 2010)
Zásady podnikateľskej činnosti na UCM (účinnosť od 22. 11. 2005)

Kvalita, etika

Smernica na zosúladenie študijných programov a odborov (účinnosť od 1. 7. 2021)
Smernica o hodnotení tvorivej činnosti na UCM (účinnosť od 1. 7. 2021)
Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ
 (účinnosť od 1. 7. 2021)
Smernica o vytváraní excelentných tímov
 (účinnosť od 1. 6. 2021)
Smernica o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou – rodová rovnosť (účinnosť od 1. 6. 2021)
Equal Treatment and Protection Directive against discrimination - gender equality (takes effect on 1 June 2021)
Etický kódex študentov UCM
 (účinnosť od 1. 4. 2021)
Etický kódex UCM v Trnave
(účinnosť od 20. 6. 2018)
Štandardy pre vnútorný systém kvality zabezpečovania na vysokých školách
Standards for the Internal System
Štandardy pre študijný program
Standards for Study Programmes
Štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za profesorov
Standards for Habilitation Proceedings and Inauguration Proceedings
Metodika na vyhodnocovanie štandardov
Methodology for the Evaluation of Standards
Smernica o externom posudzovaní vnútorného systému kvality UCM (účinnosť od 1. 7. 2021)
Štatút Rady kvality súčasti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (účinnosť od 1. 7. 2021)
Štatút Rady pre študijný program na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (účinnosť od 1. 7. 2021)
Usmernenie rektora UCM - Určenie skupiny osôb zabezpečujúcich profilové predmety SP a kvalitu a rozvoj OHIK na UCM (účinnosť od 1. 7. 2021)
Usmernenie rektora UCM 2 - Vypracovanie kritérií hodnotenia úrovne tvorivej činnosti (účinnosť od 1. 7. 2021)
Minimálne ukazovatele tvorivej činnosti učiteľa na UCM podľa jeho funkčného zaradenia (OA, doc., prof.) (účinnosť od 1. 12. 2021)
Zásady vytvárania zoznamu posudzovateľov a dočasných pracovných skupín pri Rade pre vnútorné hodnotenie kvality na UCM (účinnosť od 1. 12. 2021)
Plán implementácie rodovej rovnosti na Univerzite  sv. Cyrila a Metoda v Trnave (25. 1.  2022)

Prevádzkové poriadky

Strážny a kľúčový poriadok UCM (účinnosť od 1.2.2021)
Prevádzkový poriadok Registratúrneho strediska UCM
 (účinnosť od 1.2.2021)
Prevádzkový poriadok auly
(účinnosť od 1. 1. 2016)
Prevádzkový poriadok ŠD UCM (účinnosť od 1. 12. 2013)

Vnútorné predpisy Fakulty zdravotníckych vied

Vnútorné predpisy Inštitútu manažmentu