Literárny fond - ocenenia

Literárny fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR č. 13/93 o umeleckých fondoch. Podrobnosti o poslaní a úlohách fondu a spôsob ich uskutočňovania určuje Štatút Literárneho fondu.

Hlavným poslaním fondu je podporovať tvorivú činnosť v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie, konkrétne v oblastiach:

 • pôvodná krásna literatúra
 • vedecká a odborná literatúra
 • novinárstvo a novinárska fotografia
 • prekladateľstvo
 • divadlo, film, rozhlas, televízia, videotvorba a zábavné umenie

Ceny literárneho fondu

2018
Prémia SLF za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo

 • spoločenské vedy

II. miesto, doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.

Prémia SLF za trojročný vedecký ohlas

doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.

Prémia SLF 2018 za trojročný vedecký ohlas (2015-2017)

 • prírodné a lekárske vedy

I. miesto Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc

2017
Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo

 • prírodné a lekárske vedy

I. miesto Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. a kolektív za dielo S. Miertuš, E. Scrocco, J. Tomasi: Electrostatic interaction of one Molecule with a Continuum. A direct of ab initio Molecular Potentials for the Prevision of Solvent Effects, Chem. Physics 55, 117-129 (1981), ISSN: 0301-0104

 • spoločenské vedy

III. miesto doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. za dielo Does media education at school develop students`critical competences, 2011 In: Communication Today – SSN 1338- 30X, s. 67-83

Prémie za trojročný vedecký ohlas

 • spoločenské vedy

II. miesto prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.

 • prírodné a lekárske vedy

III. miesto doc. Ing. Štefan Janeček, DrSc.

Prémie za knižnú tvorbu

 • v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH,FRCP, Univ. prof. DDR. Manfred Herold a kolektív za dielo Dictionary of Rheumatology, Springer


2016
Prémie za trojročný vedecký ohlas

 • spoločenské vedy

I. miesto JUDr. Mgr. Martin Solík, PhD.

 • prírodné a lekárske vedy

II. miesto prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2015
Prémia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy za publikáciu Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.


2000
Prémia za celoživotné dielo

Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

Cena Literárneho fondu za vedeckú literatúru

prof. Ing. Roman Boča, DrSc. za dielo Theoretical Foundations of Molecular Magnetism. Elsevier, Amsterdam, 1999, 840 str.


2006
Prémia Literárneho fondu za vedeckú literatúru

prof. Ing. Roman Boča, DrSc. za dielo Magnetic Functions beyond the Spin Hamiltonian Formalism, Springer, New York, 2006, 220 str.2009
Prémia Literárneho fondu za vedeckú literatúru

prof. Ing. Roman Boča, DrSc. za dielo Chémia koordinačných a organokovových zlúčenín, Nakladateľstvo STU, 2009, 260 str.


2012
Cena Literárneho fondu za vedeckú literatúru

prof. Ing. Roman Boča, DrSc. za dielo A Handbook of Magnetochemical Formulae, Amsterdam, 2012, 1060 str.