Manažment kvality

Manažment kvality predstavuje špecificky zameraný, praxou mimoriadne žiadaný, študijný program, ktorého absolventi sú uplatniteľní vo všetkých odvetviach národného hospodárstva doma i v zahraničí. Študenti sa počas bakalárskeho štúdia oboznámia s významom manažérstva kvality pre hospodársky rast a konkurencieschopnosť organizácií, s postupmi pri budovaní systému manažérstva kvality, nástrojmi a metódami využívanými pre zlepšenie všetkých činností zameraných na kvalitu , s procesnou orientáciou a mapovaním procesov, s mechanizmami kontroly kvality na všetkých organizačných stupňoch a s vývojom a uplatnením normatívnej základne pre integrované manažérske systémy. Absolventi budú mať povedomie o postupoch pri interných a externých auditoch a môžu byť súčasťou audítorských tímov.

Už počas štúdia bude mať študent možnosť zbierať praktické skúsenosti v našich partnerských hospodárskych organizáciách a priamo prepájať teoretické vedomosti s praxou. Počas exkurzií a polročnej bakalárskej praxe získa dôležité kontakty a zručnosti. Študentom bude za zvýhodnených podmienok sprostredkovaná možnosť získať certifikáty a osvedčenia v špecializovaných oblastiach manažmentu.


Profil a uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu Manažment kvality:

 • pozná postupy a metódy potrebné na to, aby produkt/služba/technológia boli pripravené na stanovený účel, aby boli konzistentné a spĺňali požiadavky noriem ISO
 • je schopný vykonávať procesné audity, analýzy nezhôd a riešiť reklamácie
 • môže prevziať zodpovednosť za kontrolu produktov a služieb a vie spracovávať kontrolné postupy
 • podieľa sa na plánovaní, vývoji, zavádzaní a udržiavaní procesov zlepšovania kvality produktov a služieb
 • podieľa sa na znižovaní nákladov
 • zapája sa do interných a externých auditov
 • pozná základnú štruktúru noriem ISO v rámci integrovaného manažérskeho systému kvality


Absolventi Manažmentu kvality sú často súčasťou stredného aj vyššieho manažmentu a uplatnia sa na týchto pozíciách:

 • manažér kvality
 • inžinier kvality
 • kontrolór kvality
 • audítor kvality

„Manažment kvality nájdete v rôznych odvetviach, ako je napríklad automobilový priemysel, v elektrotechnike, v potravinárstve, v komunikáciách alebo v IT servise. V manažmente kvality sa môžete rozvinúť ako osobnosť, spoznať rôzne kultúry, cestovať, používať jazyky a ani jeden deň nie je rovnaký. Študijných odborov v oblasti manažérstva kvality je málo a dopyt po absolventoch je veľký.”

Ing. Miroslav Mošať, Senior Quality Manager, ZKW Slovakia


Obsah štúdia

Ide o bakalársky študijný program v dennej aj externej forme štúdia, ktorého súčasťou je aj povinná prax v partnerských hospodárskych organizáciách, pri ktorej dokáže študent ešte viac prepojiť získané vedomosti s potrebami trhu.

V rámci študijného programu absolvuje študent nasledovné predmety.


Prijímacie konanie

Ak ideš len teraz maturovať, tak tvoje prijatie bude záležať od dvoch vecí:

 • aké známky si získal v jednotlivých ročníkoch v profilových predmetoch, ktorými sú:
  • slovenský jazyk a literatúra
  • matematika
  • občianska náuka (resp. ekvivalent predmetu napr. náuka o spoločnosti, etika)
  • cudzí jazyk
 • či si absolvoval externú časť maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni A2 alebo B1, prípadne, či si ukončil bilingválnu strednú školu  alebo získal certifikát na úrovni B1 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

Ak si maturoval podľa starých predpisov, tak budeme brať do úvahy:

 • celkový výsledok maturitnej skúšky
 • dosiahnuté úspechy

Prijímacia komisia urobí kvalitatívne poradie uchádzačov o štúdium podľa výsledkov z profilových predmetov zo strednej školy. Jednoducho – ak si mal z daných predmetov dobré známky, máš vysokú šancu stať sa našim študentom. Doplniť môžeš i rôzne ocenenia a diplomy, ktoré si získal /a za svoje nadštandardné aktivity na strednej škole.