Manažment v turizme a hotelierstve

Je úžasné, keď môže človek spojiť svoje hobby so svojim povolaním. Študijný program Manažment v turizme a hotelierstve je toho príkladom. Študenti môžu rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti na úrovni vysokoškolského vzdelávania a nadobudnúť tak potrebnú nadstavbu k vedomostiam, ktoré získali na stredných odborných školách zameraných práve na oblasť turizmu a hotelierstva. Príležitosť  má  však každý, kto má vzťah k manažmentu, ľudom, marketingu, gastronómii, ale i k voľnočasovým aktivitám a geografii turizmu a zaujíma ho i ekonomika a riešenie praktických projektov. Absolventi tohto študijného programu majú široké uplatnenie a to nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Už počas štúdia budú študenti participovať na aktivitách v rámci semestrálnych projektov, v ktorých pretavia do praxe získané vedomosti z výuky. Taktiež si svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti overia počas polročnej bakalárskej praxe a písania záverečnej bakalárskej práce. Študenti môžu spoznávať iné kultúry a iné formy poskytovania služieb v turizme a hotelierstve i prostredníctvom tzv. mobility programov v zahraničí.


Profil a uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve:

 • dokáže popísať ekonomické pojmy, kategórie a zákonitosti trhu
 • vie charakterizovať, klasifikovať, kategorizovať ubytovacie služby, zariadenia, gastronómiu, dopravné služby z pohľadu turizmu a hotelierstva
 • dodržiava zásady profesionálnej komunikácie s klientmi a obchodnými partnermi
 • vie sa zorientovať v procese kontroly a hodnotenia kvality poskytovaných služieb v rámci integrovaných manažérskych systémov
 • má vedomosti o základoch obchodného a pracovného práva pre prácu v turizme, hotelierstve a gastronómii
 • dokáže sa zorientovať v regionálnej geografii turizmu vrátane prírodného, historického a kultúrneho dedičstva
 • manažuje zákaznícky servis
 • aplikuje time management a vie prakticky uplatniť vhodnú marketingovú stratégiu a podnikateľské postupy
 • dokáže projekt naplánovať, zrealizovať a spracovať spätnú väzbu na jeho kvalitu a úspešnosť


Absolventi Manažmentu v turizme a hotelierstve môžu profesijne pôsobiť ako manažéri v cestovnom ruchu, ale sú schopní aj samostatne  podnikať, prípadne pracovať v oblastných/krajských organizáciách cestovného ruchu, turistických a informačných centrách či v regionálnych rozvojových agentúrach a to tak na Slovensku, ako aj v zahraničí, na pozíciách ako sú:

 • manažér hotela
 • manažér reštauračného zariadenia
 • manažér informačno-kultúrneho centra
 • manažér kvality v turizme a hoteliérstve
 • concierge
 • F&B manažér
 • manažér cestovnej kancelárie
 • manažér strediska ubytovacích zariadení a voľnočasových aktivít

„Manažér musí svoju prácu vykonávať ako svoje hobby a starať sa o hotel ako by bol jeho vlastný - všímať  si všetky detaily a vykonávať svoju prácu svedomito. Len tak môže zabezpečiť vysoké štandardy a požadovanú kvality služieb. A v prvom rade je to práca s ľuďmi, či už zamestnancami, ale aj zákazníkmi, ktorým chceme naše služby ponúkať a uistiť sa, že z nášho hotela odchádzajú spokojní a šťastní a veriť tak, že sa k nám budú opäť vracať v budúcnosti.“

Ing. Vladimír Mičko, Operations Manager, Holiday Inn Trnava


Obsah štúdia

Ide o bakalársky študijný program v dennej aj externej forme štúdia, ktorého súčasťou sú aj semestrálne projekty zamerané na riešenie konkrétnych zadaní. Študent dokáže prepojiť získané vedomosti s potrebami praxe.

V rámci študijného programu absolvuje študent nasledovné predmety.


Prijímacie konanie

Ak ideš len teraz maturovať, tak tvoje prijatie bude záležať od dvoch vecí:

 • aké známky si získal v jednotlivých ročníkoch v profilových predmetoch, ktorými sú:
  • slovenský jazyk a literatúra
  • dejepis (resp. ekvivalent predmetu)
  • ekonomika (resp. ekvivalent predmetu)
  • cudzí jazyk
 • či si absolvoval externú časť maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni A2 alebo B1, prípadne, či si ukončil bilingválnu strednú školu  alebo získal certifikát na úrovni B1 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

Ak si maturoval podľa starých predpisov, tak budeme brať do úvahy:

 • celkový výsledok maturitnej skúšky
 • dosiahnuté úspechy

Prijímacia komisia urobí kvalitatívne poradie uchádzačov o štúdium podľa výsledkov z profilových predmetov zo strednej školy.  Jednoducho – ak si mal z daných predmetov dobré známky, máš vysokú šancu stať sa našim študentom. Priložiť môžeš i rôzne diplomy a ocenenia, ktoré si získal/a za nadštandardné aktivity počas stredoškolského vzdelávania.