Medaila UCM

Medaila UCM (zlatá, strieborná, bronzová) sa udeľuje v súlade s Internou smernicou  na udeľovanie medaily: Medaila Univerzity sv. Cyrila a Metoda  z apríla 2005.

Ocenenie sa udeľuje zamestnancom univerzity a osobnostiam mimo univerzity za celoživotné dielo, vytvorenie významného umeleckého diela, za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedeckého poznania, zahraničným univerzitám alebo osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj UCM.

Rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. dňa 16.09.2020 pri príležitosti otvorenia akademického roku 2020/21 odovzdal ocenenie:
Zlatú medailu za prínos pri rozvoji univerzity – doc. PhDr. Jozef Darmo, CSc.