Medzinárodné vzťahy

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A STRATÉGIA INTERNACIONALIZÁCIE UCM V TRNAVE

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) je mladou a dynamickou univerzitou, ktorá od svojho vzniku neustále rozširuje medzinárodné kontakty s významnými svetovými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, organizáciami a inými partnermi v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Internacionalizáciu ako jeden z predpokladov zvýšenia kvality vysokoškolského vzdelávania vnímame ako dôležitý nástroj výmeny skúseností, rozvoja jazykových a interkultúrnych zručností študentov a pracovníkov vysokých škôl.

Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa  realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií.

Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti  v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov.

Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite.

Personálne obsadenie:

doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
poverená funkciou prorektorky pre vonkajšie vzťahy

ildiko.matusikovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Simona Štefíčková
poverená vedením oddelenia
referentka pre mobility odchádzajúcich zamestnancov, odchádzajúcich študentov - stáže

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109b
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 177
E-mail: simona.stefickovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Nikoleta Vanková, MBA
referentka pre vonkajšie vzťahy
mobility odchádzajúcich študentov - štúdium

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109a
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 174
E-mail: nikoleta.vankovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Jana Glasová
referentka pre vonkajšie vzťahy
mobility odchádzajúcich študentov - štúdium

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109a
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 143
E-mail: jana.glasovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Lenka Labudová, PhD.
Referentka pre vonkajšie vzťahy
Mobility prichádzajúcich študentov

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109a
Telefón: 033 5565 143
Email: lenka.labudovajohn(zav.)doeucm.sk