Medzinárodné vzťahy

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A STRATÉGIA INTERNACIONALIZÁCIE UCM V TRNAVE

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) je mladou a dynamickou univerzitou, ktorá od svojho vzniku neustále rozširuje medzinárodné kontakty s významnými svetovými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, organizáciami a inými partnermi v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Internacionalizáciu ako jeden z predpokladov zvýšenia kvality vysokoškolského vzdelávania vnímame ako dôležitý nástroj výmeny skúseností, rozvoja jazykových a interkultúrnych zručností študentov a pracovníkov vysokých škôl.

Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa  realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií.

Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti  v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov.

Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite.

Personálne obsadenie:

Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
prorektor pre vonkajšie vzťahy

stefan.galbavy(zav.)ucm.sk

Vedúca oddelenia a referát univerzitnej diplomacie:
Mgr. Mgr. art. Lenka Biba Slovak
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109b
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 177
E-mail: lenka.slovak(zav.)ucm.sk

Referentka pre mobility:
Mgr. Simona Štefíčková
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109b
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 177
E-mail: simona.stefickova(zav.)ucm.sk

Referentka pre vonkajšie vzťahy:
Bc. Katarína Dávidová
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109a
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 174
E-mail: katarina.davidova(zav.)ucm.sk

Referentka pre vonkajšie vzťahy:
Mgr. Nikoleta Vanková, MBA
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109a
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 174
E-mail: nikoleta.vankova(zav.)ucm.sk