Mobility študentov mimo program Erasmus

Mobility študentov mimo program Erasmus sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce.

SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody.

Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci (zoznam tu: https://www.ucm.sk/sk/partnerske-institucie/) s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt zafinancovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody.

Pri týchto typoch mobilít si študent administratívnu časť mobility vybavuje samostatne, s povereným pracovníkom svojej katedry koordinuje jednotlivé kroky a výber študovaných predmetov a konzultuje vhodný termín mobility.

Taktiež musí postupovať podľa pokynov príslušnej grantovej agentúry.