O Inštitúte manažmentu

Inštitút manažmentu vznikol transformáciou Ústavu občianskej spoločnosti a reaguje na požiadavky trhu vytvorením svojich dvoch študijných programov, ktorých poslaním je pripraviť pre prax kvalitných manažérov a to v oblastiach, ktoré si prax vyžaduje.

Inštitút manažmentu UCM zabezpečuje dva študijné programy:

Manažment kvality
Unikátny študijný program, ktorý má presah do viacerých oblastí manažmentu firiem. V rámci štúdia sa študent oboznámi s postupmi a metódami vhodnými na to, aby produkt, technológia či služba boli pripravené na stanovený účel a spĺňali podmienky ISO, dokáže ich kontrolovať a bude sa vedieť po skončení štúdia aktívne podieľať na interných a externých auditoch. 

Manažment v turizme a hotelierstve
V rámci štúdia sa študent dozvie ako riadiť chod podnikov v oblasti turizmu, akým spôsobom ich možno rozvíjať, vie vytvoriť a manažovať vlastný podnikateľský plán v oblasti cestovného ruchu, získa poznatky s oblasti ekonomiky a manažmentu. Po absolvovaní štúdia sa vie uplatniť nielen ako manažér v cestovnom ruchu, ale je schopný aj samostatne v oblasti turizmu podnikať, prípadne pracovať v oblastných/krajských organizáciách cestovného ruchu, turistických a informačných centrách či v regionálnych rozvojových agentúrach. 

Poslaním Inštitútu manažmentu je pripraviť pre trh kvalitných manažérov, ktorí budú schopní pracovať nielen na úrovni stredného manažmentu, ale aj samostatne podnikať.