O Inštitúte manažmentu

Inštitút manažmentu vznikol transformáciou Ústavu občianskej spoločnosti a reaguje na požiadavky trhu vytvorením svojich dvoch študijných programov, ktorých poslaním je pripraviť pre prax kvalitných manažérov a to v oblastiach, ktoré si prax vyžaduje.

Inštitút manažmentu UCM zabezpečuje dva študijné programy:

Manažment kvality
Unikátny študijný program, ktorý má presah do viacerých oblastí manažmentu firiem. V rámci štúdia sa študent oboznámi s postupmi a metódami vhodnými na to, aby produkt, technológia či služba boli pripravené na stanovený účel a spĺňali podmienky ISO, dokáže ich kontrolovať a bude sa vedieť po skončení štúdia aktívne podieľať na interných a externých auditoch. 

Manažment v turizme a hotelierstve
V rámci štúdia sa študent dozvie ako riadiť chod podnikov v oblasti turizmu, akým spôsobom ich možno rozvíjať, vie vytvoriť a manažovať vlastný podnikateľský plán v oblasti cestovného ruchu, získa poznatky s oblasti ekonomiky a manažmentu. Po absolvovaní štúdia sa vie uplatniť nielen ako manažér v cestovnom ruchu, ale je schopný aj samostatne v oblasti turizmu podnikať, prípadne pracovať v oblastných/krajských organizáciách cestovného ruchu, turistických a informačných centrách či v regionálnych rozvojových agentúrach. 

Poslaním Inštitútu manažmentu je pripraviť pre trh kvalitných manažérov, ktorí budú schopní pracovať nielen na úrovni stredného manažmentu, ale aj samostatne podnikať.

Kolégium riaditeľky IM UCM zloženie:
Doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mimoriadna profesorka - poverená výkonom riaditeľky IM UCM
Doc. Ing. Jana Šujanová, CSc., mimoriadna profesorka
Doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
Doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
Doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.

Komisia pre kvalitu a vedu:
Doc. Ing. Renata Nováková, PhD., mimoriadna profesorka
Doc. Ing. Jana Šujanová, CSc., mimoriadna profesorka
Doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.

Komisia pre vzdelávanie:
Doc. Ing. Renata Nováková, PhD, mimoriadna profesorka
Doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.

Komisia pre rozvoj, projektový manažment a publicitu:
Doc. Ing. Jana Šujanová, CSc., mimoriadna profesorka
Doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. mimoriadna profesorka

Komisia pre vonkajšie vzťahy a mobility:
Doc. Ing. Renata Nováková, PhD., mimoriadna profesorka
Doc. Ing. Jana Šujanová, CSc., mimoriadna profesorka
PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.

Edičná rada:
Doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.

Koordinátorka pre zdravotne znevýhodnených študentov:
Doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mimoriadna profesorka

Zástupcovia IM UCM v Akademickom senáte UCM:

Zamestnanecká časť:

Doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.
Doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mimoriadna profesorka
Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.

Študentská časť:

Kristína Dančová
Barbora Gulišová