O Inštitúte manažmentu

Inštitút manažmentu je najmladšou súčasťou UCM v Trnave a so svojimi študijnými programami dopĺňa nevyplnené miesto v škále študijných programov nielen na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ale aj na celom Slovensku. Prví študenti boli na štúdium zapísaní v akademickom roku 2020/2021. Inštitút manažmentu UCM v Trnave tak pokrýva medzeru na vysokoškolskom trhu, keďže profily absolventov študijných programov sú unikátne a dopyt po nich nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, je veľký. Významným rysom vzdelávania na Inštitúte manažmentu je orientácia nielen na odbornú excelenciu, ale aj na praktickosť vzdelávania vychádzajúcu z požiadaviek podnikateľskej praxe. Cieľom IM UCM je postupne ponúkať úplné vysokoškolské vzdelanie na všetkých troch stupňoch štúdia a pripraviť tak vysokokvalifikovaných absolventov schopných úspešne pôsobiť na manažérskych pozíciách, ale aj samostatne podnikať.

Aktuálne (v prvých dvoch ročníkoch) študuje na Inštitúte manažmentu viac ako 200 študentov v dennej a externej forme štúdia. Denné štúdium sa realizuje formou prednášok, seminárov a cvičení, v rámci ktorých študenti získavajú komplexnú škálu informácií a nadobúdajú potrebné zručnosti pre trh práce. Študenti majú možnosť zúčastňovať sa nielen prednášok, seminárov a cvičení, ale aj rôznych ďalších aktivít uskutočňovaných tak na pôde UCM v Trnave, ako aj mimo nej, ktorých organizátorom je práve Inštitút manažmentu.

Inštitút manažmentu je rýchlo sa rozrastajúce pracovisko, ktoré si postupne nachádza svoje miesto a získava svoju atraktivitu, tak v očiach súčasných a potenciálnych študentov a pedagógov, ako aj medzi univerzitnými pracoviskami pôsobiacimi v danej oblasti na Slovensku a v okolí. Inštitút manažmentu má za cieľ na základe vedeckých poznatkov a úzkej spolupráce s praxou ponúknuť praxi v absolventov schopných reflektovať na súčasné, ale aj budúce trendy v oblasti manažmentu, turizmu a hotelierstva.

Kolégium riaditeľa IM UCM:
doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD. - riaditeľ IM UCM
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
Ing. Jana Černá, PhD.
PhDr. Martin Halmo, PhD.
PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.
Kristína Dančová - študentka
Barbora Gulišová - študentka

Edičná rada:
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.

Koordinátorka zdravotne znevýhodnených študentov:
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.

Koordinátor kvality a akreditácie:
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.

Koordinátorka Erasmus mobility programu:
PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.

Koordinátor PR a komunikácie:
PhDr. Martin Halmo, PhD.

Zástupcovia IM UCM v Akademickom senáte UCM:

Zamestnanecká časť:

doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.
Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.

Študentská časť:

Kristína Dančová
Barbora Gulišová