O knižnici

Univerzitná knižnica UCM v Trnave

Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je ústrednou knižnicou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je súčasťou Centra informačných zdrojov UCM. Súčasťou knižnično-informačného systému Univerzitnej knižnice UCM v Trnave sú aj tieto pracoviská:

Knižnice Filozofickej fakulty UCM
Knižnica Fakulty masmediálnej komunikácie
Knižnica Fakulty prírodných vied
Knižnica Fakulty sociálnych vied
Knižnica Fakulty zdravotníckych vied


Poslanie a funkcie knižnice

Univerzitná knižnica UCM v Trnave je výchovno-vzdelávacie a vedecko-informačné zariadenie, ktoré je súčasťou vedeckovýskumnej základne univerzity. Plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty vedeckovýskumným i pedagogickým pracovníkom univerzity, študentom i ostatným záujemcom, a tak informačne zabezpečiť vedecký výskum školy a vybudovať kvalitný informačný fond.


Úlohy knižnice

  • poskytovať komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby odborným pracovníkom i študentom univerzity, ale i ďalšej odbornej verejnosti,
  • získavať, spracovávať, sprístupňovať a uchovávať informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov,
  • poskytovať špecializované bibliograficko-informačné služby,
  • podporovať zvyšovanie úrovne používateľov informatickou prípravou,
  • bibliograficky registrovať a uchovávať fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov, učiteľov, doktorandov a tvorivých pracovníkov univerzity,
  • spracovávať a evidovať publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity v súlade s platnou legislatívou.