O knižnici

Univerzitná knižnica UCM v Trnave


Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je ústrednou knižnicou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Súčasťou knižnično-informačného systému Univerzitnej knižnice UCM v Trnave sú aj tieto pracoviská:

Knižnice Filozofickej fakulty UCM
Knižnica Fakulty masmediálnej komunikácie
Knižnica Fakulty prírodných vied
Knižnica Fakulty sociálnych vied
Knižnica Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Poslanie a funkcie knižnice

Univerzitná knižnica UCM v Trnave je výchovno-vzdelávacie a vedecko-informačné zariadenie, ktoré je súčasťou vedeckovýskumnej základne univerzity. Plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty vedeckovýskumným i pedagogickým pracovníkom univerzity, študentom i ostatným záujemcom, a tak informačne zabezpečiť vedecký výskum školy a vybudovať kvalitný informačný fond.

Úlohy knižnice

• poskytovať komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby odborným pracovníkom i študentom univerzity, ale i ďalšej odbornej verejnosti,
• získavať, spracovávať, sprístupňovať a uchovávať informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov,
• poskytovať špecializované bibliograficko-informačné služby,
• podporovať zvyšovanie úrovne používateľov informatickou prípravou,
• bibliograficky registrovať a uchovávať fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov, učiteľov, doktorandov a tvorivých pracovníkov univerzity,
• spracovávať a evidovať publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity v súlade s platnou legislatívou.