O univerzite

Mladá univerzita – a predsa reprezentuje tie najstaršie zvyky a tradície z čias chýrnej Veľkej Moravy. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave nesie vo svojom názve mená patrónov vzdelania a významných vierozvestcov už viac ako 20 rokov. Zdroj ponaučenia hľadá v dávnej minulosti našich predkov.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) vznikla v roku 1997 ako dravá dynamická univerzita. Bola založená zákonom č. 201/1997 Z. z. dňa 1. augusta 1997 a reflektovala na potrebu spoločnosti rozvíjať vysokoškolské vzdelanie v 90.rokoch minulého storočia. Pre slovenskú akademickú obec a hlavne pre trnavský región malo založenie UCM v Trnave nesmierny význam. Okrem uľahčenia prístup k vysokoškolskému vzdelaniu stovkám študentov a s tým súvisiacemu zvýšeniu vzdelanosti a  kultúry v kraji, univerzita od svojho počiatku podporovala a napomáhala rozvoju vedy a vzdelanosti na Slovensku prostredníctvom realizácie  študijných odborov, ktoré  dovtedy boli v úzadí a zároveň otvorila priestor pre vznik nových, moderných študijných programov. Ako jediná vysoká škola na Slovensku v tej dobe umožnila študentom študovať programy masmediálnej a marketingovej komunikácie, čím získala punc jedinečnosti a unikátnosti. Do dnešného dňa vychovala viac ako 28 000 absolventov vo všetkých 3 stupňoch vzdelávania.

Návrh zákona, ktorým bola univerzita zriadená, vychádzal z koncepcie kresťanských tradícií, ktorými bolo mesto Trnava ovplyvnené. Univerzita sa tak postupne formovala v duchu v zákone deklarovaných demokratických, kresťanských a národných hodnôt a ideálov, pričom jej absolventi sú predurčení rozvíjať slovenskú vedu, kultúru a vzdelanie v nadväznosti na národné, európske aj svetové dedičstvo.

Univerzita je aj dôležitým aktérom regionálneho rozvoja. Patrí medzi významných zamestnávateľov v krajskom meste, obohacuje kultúrny, spoločenský a intelektuálny život mesta Trnava a celého regiónu. Spolupracuje s inštitúciami verejnej správy a podieľa sa na mnohých aktivitách a podujatiach v duchu modernej a ústretovej spolupráce s cieľom byť plnohodnotným subjektom života v celom kraji.

Prioritou UCM v Trnave je poskytovať kvalitné vzdelania. Na tejto akademickej inštitúcii v súčasnosti pôsobí 50 profesorov, 63 docentov a vyše 200 odborných asistentov. Pôsobia nielen ako učitelia, ale aj vedci a  výskumníci s bohatou publikačnou a výskumnou činnosťou. Akademickú obec tvoria odborníci nielen zo Slovenska, ale vďaka rozvíjanej bilaterálnej spolupráci, podpore mobility a internacionalizácii, aj zo sveta.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je moderná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa vyznačuje jedinečnou skladbou študijných programov, má pomerne stabilný záujem uchádzačov o štúdium a rozvíja vedu a výskum v humanitných, spoločenských a prírodných vedách. Rozširuje medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými vysokými školami a inštitúciami v súlade so stratégiou internacionalizácie, nadväzuje a upevňuje vzťahy so slovenskými vysokými školami, výskumnými ustanovizňami, regionálnymi inštitúciami, snaží sa o dobré väzby s podnikateľským zázemím regiónu i Slovenska.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v súčasnosti poskytuje vzdelanie na:

  • Fakulte masmediálnej komunikácie
  • Fakulte prírodných vied
  • Fakulte sociálnych vied
  • Filozofickej fakulte
  • Fakulte zdravotníckych vied
  • Inštitúte manažmentu

Má akreditované práva uskutočňovať študijné programy na všetkých troch stupňoch štúdia i práva v šiestich študijných odboroch vykonávať habilitačné konanie a práva na vymenovanie profesorov Študentom poskytuje dostatok priestoru či už vo filozofickej, sociálnej, masmediálnej alebo marketingovej sfére, ako aj v oblasti najnovších poznatkov prírodovedných a matematických disciplín a v oblasti biotechnológií a liečebnej rehabilitácie. Podľa hodnotení svetových rebríčkov v súčasnosti patrí medzi úspešné univerzity a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku.