Odborová organizácia

Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pracuje Základná organizácia zamestnancov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá vznikla 20.2.2004.

Základným poslaním odborov je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov, zabezpečovať práva svojich členov a podporovať a chrániť ich zákonné záujmy a záujmy chránené právom. Členstvo v odboroch je vyjadrením sociálnej spolupatričnosti a solidarity. Združovanie v odboroch zabezpečuje vyššiu efektivitu ochrany práv zamestnancov.

Odborové organizácie majú právo rozhodovať, spolurozhodovať, spolupracovať a vykonávať spoločenskú kontrolu v prípadoch a veciach stanovených právnymi predpismi.

ZO uzatvárajú kolektívne zmluvy a podľa svojich možností pomáhajú odstraňovať príčiny sociálnych neistôt svojich členov.

Zabezpečujú svojim členom ochranu ich práv vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a bezplatné právne služby v pracovnoprávnych sporoch vrátane zastupovania pred súdmi. Členom, ktorých členstvo trvá neprerušene od vzniku aspoň päť rokov, zabezpečujú bezplatne aj právne poradenstvo v občianskoprávnych sporoch, zabezpečujú a uskutočňujú spoluprácu s domácimi a so zahraničnými odborovými centrálami, s organizáciami, právnickými i fyzickými osobami.

Zodpovedná osoba: Mgr. Nora Dostálová