Oddelenie hospodárskej správy

Vedúci
Ing. Roman Mareš
Kancelária: Bučianska, miestnosť 311
Telefón: 033 5565 171
E-mail: roman.maresjohn(zav.)doeucm.sk

Prevádzkárka
Dana Štetinová
Kancelária: Bučianska, miestnosť 311
Telefón: 033 5565 171
E-mail: dana.stetinovajohn(zav.)doeucm.sk

Technický zamestnanec
Vladimír Tomašovič
Kancelária: Bučianska, miestnosť 312 
Telefón: 033 5565 156
E-mail: vladimir.tomasovicjohn(zav.)doeucm.sk

Evidencia majetku
Jarmila Palúchová
Kancelária: Bučianska, miestnosť 310
Telefón: 033 5565 172
E-mail: jarmila.paluchovajohn(zav.)doeucm.sk

Vodič
Marek Fabo
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 323
Telefón: 033 5565 122
E-mail: marek.fabojohn(zav.)doeucm.sk

Vodič
Bc. Roman Gábor
Kancelária: Bučianska, miestnosť 332
Telefón: 033 5565 154
E-mail: roman.gaborjohn(zav.)doeucm.sk

Údržba
Nám. J. Herdu 2, Trnava
Telefón: 033 5565 186
E-mail: udrzbajohn(zav.)doeucm.sk

Hlavná 418, Špačince
Telefón: 033 5565 311

Vrátnice
Nám. J. Herdu 2, Trnava
Telefón: 033 5565 111

Bučianska 4/A, Trnava
Telefón: 033 5565 113

Skladová 3, Trnava
Telefón: 033 5545 413

V jame, Trnava
Telefón: 033 5565 415

Hlavná 418, Špačince
Telefón: 033 5565 311

Hajdóczyho 2, Trnava
Telefón: 033 5565 170

Rázusova 14, Piešťany
Telefón: 033 5565 711

Upratovanie
Nám. J. Herdu 2, Trnava
Skladová 3, Trnava
Hlavná 418, Špačince
Hajdóczyho 2, Trnava
Rázusova 14, Piešťany
Bučianska 4/A, Trnava

Oddelenie hospodárskej správy vykonáva najmä túto agendu:

 • komplexne zabezpečuje osobnú autodopravu, autobusovú, nákladnú pre rektorát, fakulty a inštitúty;
 • vykonáva pravidelnú kontrolu úplnosti údajov a správnosti vedenia prvotnej evidencie o autodoprave a navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov;
 • mesačne vyhodnocuje ekonomické ukazovatele autodopravy a kontroluje dodržiavanie zásad hospodárnosti v autodoprave; mesačne vyhodnocuje a kontroluje služobnú pohotovosť a nadčasové hodiny vodičov;
 • zabezpečuje vykonávanie opráv, pravidelných technických, emisných a servisných prehliadok vozidiel UCM, vyhotovuje dohody o pridelení a používaní referentského vozidla a záznamy o odovzdaní a prevzatí referentského vozidla;
 • komplexne zabezpečuje energetické hospodárstvo rektorátu a súvisiace revízne služby, telekomunikačné služby;
 • pripravuje podklady na schvaľovanie nájmov a vypracovanie zmlúv o nájme nehnuteľností, nebytových priestorov, hnuteľných vecí v rámci rektorátu a CFS;
 • zabezpečuje faktickú realizáciu nájmu, odovzdávanie a preberanie priestorov, ohliadky a kontroly prenajímaného majetku, kontakt s nájomcom a podobne;
 • zabezpečuje správu nehnuteľností UCM;
 • komplexne zabezpečuje skladové hospodárstvo rektorátu;
 • zabezpečuje bežnú údržbu a opravy na rektoráte, strážnu službu, upratovacie služby, telekomunikačné služby, údržbu a opravy budov v správe UCM;
 • komplexne zabezpečuje správu a evidenciu nehnuteľného majetku UCM;
 • na základe výpisov z katastra nehnuteľnosti aktualizuje evidenciu pozemkov UCM;
 • účtuje prírastky a úbytky majetku rektorátu;
 • účtuje a eviduje investičný hmotný a nehmotný majetok, zaraďuje ho do príslušných účtovných tried podľa zákona o účtovníctve a odpisových skupín;
 • zabezpečuje podklady pre vyradenie nepotrebného majetku, vypracúva vyraďovacie protokoly a zabezpečuje ekologickú likvidáciu majetku;
 • vypracúva štatistické výkazy majetku UCM;
 • aktualizuje zoznamy majetku podľa pracovísk rektorátu;
 • vykonáva riadne a mimoriadne inventarizácie majetku rektorátu;
 • metodicky riadi fakulty a samostatne hospodáriace súčasti UCM v oblasti správy a evidencie majetku;
 • zostavuje plán predmetov verejného obstarávania a pripravuje stratégie obstarávania na UCM;
 • pripravuje súťažné podklady na výber dodávateľa tovarov, služieb a prác pre UCM;
 • zabezpečuje ochranu objektov a majetku UCM;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.