Oddelenie kvality a vedy

Oddelenie kvality a vedy:

Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.
Vedúci oddelenia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť  116a
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 162
Mobil: +421 911 590 987 
E-mail: lukas.kurajdajohn(zav.)doeucm.sk

Referentka pre vedu:

PhDr. Miroslava Sviteková
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 116b
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 125
E-mail: miroslava.svitekovajohn(zav.)doeucm.sk

Referentka pre 3. stupeň štúdia:

PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 116b
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 142
E-mail: sona.svetlikovajohn(zav.)doeucm.sk

Oddelenie kvality a vedy vykonáva najmä túto agendu:

 • výkon systémových prác spojených s komplexným zabezpečením agendy pre koncepčnú riadiacu a koordinačnú prácu vedenia UCM v oblasti vedeckovýskumnej činnosti;
 • práce spojené s menovaním profesorov (riadnych i mimoriadnych);
 • vykonáva odborné administratívne práce spojené s činnosťou Vedeckej rady UCM, organizačne zabezpečuje jej pracovné a slávnostné zasadnutia (odovzdávanie diplomov PhD., DrSc., dekrétov docentom a čestných titulov Dr.h.c., emeritný profesor a hosťujúci profesor);
 • príprava podkladov pre hodnotenie vedy a výskumu na univerzite;
 • príprava podkladov pre výročnú správu univerzity, správu o vede a stave PhD štúdia,
 • organizácia pri udeľovaní čestných doktorátov;
 • sledovanie zákonných prepisov v oblasti vedy a výskumu, financovania vedy;
 • spracovanie databázy grantových úloh VEGA, KEGA a spracovanie ďalších databáz v zmysle ich evidencie;
 • vyhľadáva kontakty s vysokými školami pre podporu vedy a koncepcie vedecko-výskumnej činnosti;
 • spracovávanie podkladov pre štatistické hlásenie;
 • pripravuje rektorovi materiály vymenúvacieho konania profesorov, docentov, hosťujúcich profesorov, emeritných profesorov UCM a čestného titulu Dr.h.c.;
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s akreditáciou študijného programu tretieho stupňa a habilitačných a vymenúvacích konaní;
 • vykonáva správu študijnej agendy doktorandských študijných programov;
 • vykonáva agendu súvisiacu s inštitucionálnymi projektmi mladých vedeckých pracovníkov
 • eviduje rozhodnutia ministerstva o akreditovaných doktorandských študijných programoch jednotlivých fakúlt;
 • poskytuje pracoviskám UCM aktuálne informácie a konzultačnú službu k novým právnym predpisom, upravujúcim oblasť vedy a výskumu;
 • administratívne a organizačne zabezpečuje profesorské prednášky;
 • vedie databázu profesorov a docentov v súvislosti s ich garanciou akreditovaných študijných programov fakúlt UCM;
 • zabezpečuje prevádzku univerzitného systému pre zabezpečenie a podporu kvality;
 • organizuje aktivity celouniverzitného charakteru v oblasti zabezpečenia kvality, strategického plánovania a rozvoja;
 • dohliada nad zabezpečovaním kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UCM;
 • vyhodnocuje a podáva návrhy na zlepšenie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UCM a servisu pre študentov;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.