Oddelenie práce s verejnosťou

Vedúca public relations:

Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 122, 1. poschodie
Telefón: 033 5565 124
E-mail: jana.stefankova(zav.)ucm.sk


Referentka pre marketing:

Bc. Nikoleta Uherčíková
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 122, 1. poschodie
Telefón: 033 5565 124
E-mail: nikoleta.uhercikova(zav.)ucm.sk

Oddelenie práce s verejnosťou vykonáva najmä túto agendu:

 • vypracúva systém propagácie vedeckých, pedagogických a ostatných aktivít UCM a zabezpečuje jeho realizáciu;
 • zabezpečuje spoluprácu s tlačou a ostatnými masovokomunikačnými prostriedkami, organizuje tlačové konferencie rektora a UCM;
 • podieľa sa na príprave spoločenského programu pre zahraničné návštevy;
 • zabezpečuje informovanosť verejnosti prostredníctvom webovej stránky UCM;
 • vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií a zabezpečuje vybavenie  týchto žiadostí prostredníctvom príslušných odborných útvarov;
 • pripravuje mesačnú obsahovú analýzu tlače z hľadiska záujmov UCM, podieľa sa na výbere periodickej tlače pre stály odber;
 • zabezpečuje  prezentáciu  UCM  na  výstavách,  konferenciách,  veľtrhoch a významných  spoločenských  podujatiach  a spolupracuje  pri  prezentácii výsledkov  vedeckovýskumnej  práce  univerzity  ako  aj  pri  organizácii takýchto podujatí na UCM;
 • v spolupráci s ostatnými súčasťami UCM organizuje kongresy, konferencie, sympóziá  a iné  vedecké  a pedagogicko-vedecké  akcie  za  účasti  najmä mimouniverzitných participantov;
 • napomáha  rozvoju  spolupráce  s vedeckými  inštitúciami  a s významnými subjektmi spoločenského života;
 • eviduje a archivuje všetky druhy publikácií o UCM;
 • podieľa sa na príprave spoločenského programu pre zahraničné návštevy;
 • udržuje kontakt s absolventmi UCM;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.