Oddelenie práce s verejnosťou

Vedúca public relations:

Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Trnava, Nám. J. Herdu 2, miestnosť 122, 1. poschodie
Telefón: 033 5565 124, 0911 083 789
E-mail: jana.stefankova(zav.)ucm.sk


Referentky pre marketing:

Bc. Nikoleta Uherčíková
Trnava, Nám. J. Herdu 2, miestnosť 122, 1. poschodie
Telefón: 033 5565 124, 0911 778 259
E-mail: nikoleta.uhercikova(zav.)ucm.sk

Mgr. Adriana Mrvová
Trnava, Hajdóczyho 1, prízemie
Telefón: 033 5565 136
E-mail: adriana.mrvova(zav.)ucm.sk

Oddelenie práce s verejnosťou vykonáva najmä túto agendu:

 • vypracúva systém propagácie vedeckých, pedagogických a ostatných aktivít UCM a zabezpečuje jeho realizáciu;
 • zabezpečuje spoluprácu s tlačou a ostatnými masovokomunikačnými prostriedkami, organizuje tlačové konferencie rektora a UCM;
 • zabezpečuje informovanosť verejnosti prostredníctvom webovej stránky UCM;
 • vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií a zabezpečuje vybavenie  týchto žiadostí prostredníctvom príslušných odborných útvarov;
 • zabezpečuje  prezentáciu  UCM  na  výstavách,  konferenciách,  veľtrhoch a významných  spoločenských  podujatiach  a spolupracuje  pri  prezentácii výsledkov  vedeckovýskumnej  práce  univerzity  ako  aj  pri  organizácii takýchto podujatí na UCM;
 • v spolupráci s ostatnými súčasťami UCM organizuje kongresy, konferencie, sympóziá  a iné  vedecké  a pedagogicko-vedecké  akcie  za  účasti  najmä mimouniverzitných participantov;
 • napomáha  rozvoju  spolupráce  s vedeckými  inštitúciami  a s významnými subjektmi spoločenského života;
 • realizuje predaj skrípt, publikácií, papierenského tovaru a propagačných predmetov univerzity;
 • zabezpečuje komunikáciu s odberateľmi publikácií, skrípt a celý proces nákupu a predaja fyzickým i právnickým osobám;
 • zabezpečuje návrh, výrobu a predaj vybraného  sortimentu marketingových predmetov s logom/označením UCM;
 • eviduje a archivuje všetky druhy publikácií o UCM;
 • podieľa sa na príprave spoločenského programu pre zahraničné návštevy;
 • udržuje kontakt s absolventmi UCM;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.