Oddelenie práce s verejnosťou

Mgr. Andrej Brník, PhD.
prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou
Nám. J. Herdu 2, Trnava, miestnosť č. 113b
Tel: 033 5565 131
Mobil: 0914 228 588

Pod Oddelenie práce s verejnosťou UCM je od 1.1.2020 zaradená aj Univerzitná predajňa UCM.

Oddelenie práce s verejnosťou vykonáva najmä túto agendu:

 • komunikuje so zástupcami médií a zabezpečuje spoluprácu s tlačou a ostatnými masovokomunikačnými prostriedkami;

 • zabezpečuje informovanosť verejnosti o aktivitách univerzity prostredníctvom webovej stránky UCM;

 • administruje sociálne siete a publikovanie na sociálnych sieťach univerzity;

 • zabezpečuje  prezentáciu  UCM  na  prezentačných akciách výstavách,  konferenciách,  veľtrhoch a významných  spoločenských  podujatiach;

 • spolupracuje  pri  prezentácii výsledkov  vedeckovýskumnej  práce  univerzity;

 • spoluorganizuje akademické slávnosti a  podujatia;

 • spolupracuje  s ostatnými súčasťami UCM  a podieľa sa na organizácii konferencií, sympózií  a iných  vedeckých  a pedagogicko-vedeckých  akciách;

 • napomáha  rozvoju  spolupráce  s vedeckými  inštitúciami  a s ďalšími organizáciami a inštitúciami v regióne i v rámci SR;

 • vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií a zabezpečuje vybavenie  týchto žiadostí v spolupráci  s  príslušnými odbornými útvarmi;

 • eviduje členstvá univerzity  v domácich organizáciách;

 • spracováva plán podujatí a aktivít pre zamestnancov univerzity;

 • organizuje a realizuje podujatia pre zamestnancov univerzity, t. j. zabezpečuje interné PR;

 • podieľa sa na príprave spoločenského programu pre zahraničné návštevy;

 • realizuje predaj skrípt, publikácií, papierenského tovaru a propagačných predmetov univerzity;

 • zabezpečuje komunikáciu s odberateľmi publikácií, skrípt a celý proces nákupu a predaja fyzickým i právnickým osobám;

 • zabezpečuje návrh, výrobu a predaj vybraného  sortimentu marketingových predmetov s logom/označením UCM;

 • eviduje a archivuje všetky druhy publikácií o UCM;

 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.